Raport bieżący nr 37/2011

Podjęcie uchwały w sprawie podziału podmiotu zależnego.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne, informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Funduszu INFO-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu („Spółka”), działając na podstawie 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwalę w sprawie:
– podziału Spółki poprzez wydzielenie spółki pod firmą INFO–TV–OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, na podstawie planu podziału sporządzonego przez Zarząd INFO–TV–FM sp. z o. o. w dniu 28 października 2011 r. i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 217 z 9 listopada 2011 r., poz. 14159.
– wyrażenia zgody na plan podziału sporządzony przez Zarząd INFO–TV–FM sp. z o. o. w dniu 28 października 2011 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 217 z 9 listopada 2011 r., poz. 14159 („Plan Podziału”).
– wyrażenia zgody na umowę spółki INFO–TV–OPERATOR sp. z o. o. w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 18 listopada 2011r.
Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. w organizacji, które podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału.
Plan Podziału Spółki przewiduje przeniesienie części majątku INFO–TV–FM sp. z o. o., stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę INFO–TV–OPERATOR sp. z o. o. w zamian za udziały INFO – TV – OPERATOR sp. z o. o., które zostaną przyznane wspólnikom INFO–TV–FM sp. z o. o. Przenoszony majątek Spółki na INFO-TV-OPERATOR Sp.z o.o. obejmuje zasadniczo przedsiębiorstwo Spółki, natomiast w Spółce pozostawione zostaną nieliczne, wybrane składniki majątkowe, związane z decyzją Prezesa UKE z dnia 26 czerwca 2009 r. o rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej, która następnie została zmieniona decyzją Prezesa UKE poprzez wykreślenie z niej technologii DVB-H („Decyzja Rezerwacyjna”), która to decyzja w związku z ww. podziałem również pozostaje w Spółce.
Dokonanie podziału Spółki nastąpi po przeprowadzeniu procedury podziałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i zarejestrowaniu ww. uchwały przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Doprowadzenie do podziału Spółki jest jednym z warunków warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki INFO-TV-FM sp. z o.o. zawartej z Cyfrowym Polsatem S.A., o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 32/2011 z dnia 28 października 2011 roku.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

26 listopada 2011r.

Aktualności

Raport bieżący 13/2020

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. […]

Więcej →

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →