Raport bieżący nr 35/2013

Powołanie członków Zarządu Magna Polonia SA dziesiątej kadencji

 

Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, dziesiątą kadencję:
1. Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
2. Pana Marcina Frączka powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Mirosław Janisiewicz i Pan Marcin Frączek pełnią funkcje w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) Rozporządzenia, dotyczące Pana Mirosława Janisiewicza oraz Marcina Frączka, Zarząd Spółki przekazuje poniżej:

Informacje o Panu Mirosławie Janisiewiczu:

Pan Mirosław Janisiewicz, urodzony w 1977 r., w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 17 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A., w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od lipca 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta, Mediatel SA. Pan Mirosław Janisiewicz jest również członkiem Rady Nadzorczej Elterix SA.

Pan Mirosław Janisiewicz jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki reprezentujące 27,17% kapitału zakładowego Magna Polonia SA, a razem ze spółką prawa cypryjskiego pod firmą Rasting Limited (w której Pan Mirosław Janisiewicz posiada 50% udziałów), dysponują akcjami Magna Polonia SA, stanowiącymi 51,03 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o Panu Marcinie Frączku:

Pan Marcin Fraczek w 2003 roku uzyskał tytuł magistra-inżyniera Zarządzania i Marketingu w Przemyśle Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył Studia podyplomowe na kierunkach Negocjacje i Public Relations oraz Studium Prawa Europejskiego. Od 2004 związany z branżą telekomunikacyjną i spółką INFO-TV-FM, a następnie spółką INFO-TV-OPERATOR. W INFO-TV-OPERATOR był współodpowiedzialny za nadzór, analizę i ocenę realizowanych projektów inwestycyjnych oraz dokumentację finansową projektów. Odpowiadał za opracowanie dokumentacji związanej z zewnętrznymi źródłami finansowania inwestycji oraz projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W INFO-TV-OPERATOR nadzorował procesy realizacji projektów dotowanych z funduszy UE. Ponadto opracowywał analizy rynku telekomunikacyjnego pod kątem nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. W latach 2005 do 2009 Pan Marcin Frączek pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej INFO-TV-FM Sp. z o.o. Obecnie Pan Marcin Frączek jest członkiem Rady Nadzorczej Mediatel SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Frączek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


 

7 czerwca 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →