Raport bieżący nr 35/2012

Zawarcie znaczącej umowy nabycia udziałów w spółce Info-Tv-Operator Sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 r. jednoosobowa spółka zależna Emitenta pod firmą Romford Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Romford) zawarła ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec, Sprzedający) umowę przenoszącą własność 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Spółka). Nabycie nastąpiło za cenę wynoszącą 29.000.000 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) płatną w EURO według ustalonego przez strony kursu Euro 1 EURO = 4,3978 PLN, to jest za kwotę 6.594.206,19 EURO (Cena).

Nabycie ww. udziałów Spółki nastąpiło w wykonaniu umowy opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z 11 maja 2012 r., zmienionej aneksem nr 1, o której Emitent informował raportem bieżącym numer 25/2012 i 27/2012 (Umowa Opcji). Wykonanie umowy opcji polegało na złożeniu oferty sprzedaży ww. udziałów Spółki przez Evotec w dniu 1 czerwca 2012 r. i przyjęciu tej oferty przez Romford oświadczeniem w tym samym dniu. W wyniku powyższego doszło do zawarcia umowy sprzedaży ww. udziałów Spółki pomiędzy Evotec i Romford na warunkach opisanych powyżej oraz określonych w Umowie Opcji, która to umowa stanowi umowę znaczącą. Przed wykonaniem Umowy Opcji strony zmieniły jej warunki w drodze aneksu nr 2 z dnia 1 czerwca 2012 r., przy czym zmiany Umowy Opcji odnosiły się wyłącznie do sposobu zapłaty ceny za udziały w ten sposób, że płatność nastąpić ma w Euro według wskazanego powyżej przelicznika.

Własność udziałów Spółki przechodzi na Romford z chwilą zapłaty Ceny, tj. z chwilą uznania rachunku bankowego Evotec ww. kwotą stanowiącą Cenę.

W wyniku powyżej opisanej umowy nabycia udziałów Fundusz za pośrednictwem jednostki w 100% zależnej od Funduszu posiadać będzie wszystkie udziały Spółki.

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów Spółki w księgach rachunkowych Romford zostanie wskazana w wysokości ceny nabycia.

Brak jest innych niż umowne powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym aktywa lub osobami nim zarządzającymi.

Kryterium uznania udziałów Spółki za aktywa o znacznej wartości oraz kryterium uznania umowy sprzedaży na podstawie, której doszło do nabycia udziałów Spółki, stanowi wartość tychże udziałów w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Źródłem finansowa nabycia udziałów jest zewnętrzne finansowanie pozyskane przez Romford od Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja na podstawie umowy pożyczki mezzanine zawartej dnia 26 maja 2012 r., o której Fundusz informował raportem bieżącym nr 28/2012 z dnia 26 maja 2012 r.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

2 czerwca 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 12/2019

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale Imagis SA oraz umowy potrącenia części wierzytelności   Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 28.11.2019 r. spółka zależna Emitenta Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Magna Polonia Sp. z o.o.), dalej zwana „MI”, zawarła z Imagis […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2019

Informacja w sprawie postępowania z powództwa Magna Polonia S.A.   Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie oświadczenie o cofnięciu pozwu o zapłatę złożonego przez Spółkę w dniu 26 listopada 2016 r. przeciwko: 1) T-Mobile Polska S.A. z siedzibą […]

Więcej →