Raport bieżący nr 34/2013

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Magna Polonia SA

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 5 czerwca 2013 r. otrzymał od Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki o treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
a) W dniu 29 maja 2013r. nabyłem na rynku regulowanym 791 788 sztuk akcji w kapitale zakładowym spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000019740 („Spółka”). Transakcja została rozliczona dnia 4 czerwca 2013 r.
b) W dniu 4 czerwca 2013r. nabyłem na rynku regulowanym 6 600 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1 a) i b), przysługiwało mi 30 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiące 21,8609% kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie przysługuje mi 37 826 571 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 27,1704% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje 33 224 434 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 23,8647% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Łącznie zatem w wyniku zdarzenia, opisanego w pkt 1, mnie i Rasting Limited, przysługuje aktualnie 71 051 005 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,0351% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4) Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:
W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji, jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited, 66% kapitału zakładowego Spółki.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


 

5 czerwca 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 2/2019

Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w jednostce stowarzyszonej Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Emitenta – spółce Agroimmoinvest Sp. z o.o. – w kwocie 3 884 tys. zł. Podstawą utworzenia […]

Więcej →

Raport bieżący 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →