Raport bieżący nr 34/2012

Zawarcie znaczącej umowy leasingu przez Info-Tv-Operator Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 r. spółka zależna Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Spółka) zawarła jako leasingobiorca umowę leasingu ze spółką EKO – TREND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (EKO-TREND), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach Spółki będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu.

Przedmiotem leasingu: urządzenia wykorzystywane do działalności Spółki w zakresie świadczenia usług nadawczych radiowych i telewizyjnych. Wartość początkowa przedmiotu leasingu: 6.160.000 PLN. Wartość końcowa przedmiotu leasingu 1.540.000 PLN. Okres umowy: do dnia 30 czerwca 2016 r. Oprocentowanie: 8,25% – w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r., 8,50% – w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 9,00% – w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. , 9,50% – w okresie od 1 stycznia 2015 r. do końca trwania umowy.
Zabezpieczeniem umowy są:
1) poddanie się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 ő 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN,
2) poddanie się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 ő 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do wydania przedmiotu leasingu,
3) poręczenie udzielone przez Fundusz na rzecz EKO-Trend za całość zobowiązań wynikających z umowy leasingu – przy czym powyższą umowę Fundusz zawarł w dniu 1 czerwca 2012 r.,
4) poddanie się egzekucji przez Fundusz w trybie art. 777 ő 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN,
5) zastaw rejestrowy na wierzytelności o zapłatę z tytułu świadczenia przez Spółkę usług na podstawie umowy o świadczenie usługi emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011 r. pomiędzy spółką INFO-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (której Spółka jest następcą prawnym) a spółką Cyfrowy Polsat S.A. (której prawa i obowiązki przejęła spółka INFO-TV-FM Sp. z o.o.)
Brak jest innych niż umowne powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym aktywa lub osobami nim zarządzającymi.
Kryterium uznania umowy leasingu za umowę znaczącą stanowi wartość umowy w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

2 czerwca 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →