Raport bieżący nr 32/2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Magna Polonia SA

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. otrzymał od Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam:
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 29 maja 2013r. nabyłem na rynku regulowanym 4 000 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000019740 („Spółka”).
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1, przysługiwało mi 26 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiące 18,9878% kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie przysługuje mi 30 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 21,8609% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje 33 224 434 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 23,8647% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Łącznie zatem w wyniku zdarzenia, opisanego w pkt 1, mnie i Rasting Limited, przysługuje aktualnie 63 659 217 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,7257% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4) Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:
W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji, jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited, 66% kapitału zakładowego Spółki.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.”

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


 

3 czerwca 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 4/2019

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok   Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 […]

Więcej →

Raport bieżący 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →