Raport bieżący nr 3/2013

Zawarcie umowy kredytu przez INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Fundusz”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. spółka zależna od Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. („Spółka”) zawarła jako kredytobiorca umowę o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy ze spółką ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („ING”, „Bank”), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu („Umowa”):

1) Data zawarcia Umowy: 14 stycznia 2013r.

2) Oznaczenie stron Umowy:
– Info-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 00000408892,
– ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000005459,

3) Przedmiot Umowy :
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego w wysokości 8.500.000 PLN (osiem milionów pięćset tysięcy złotych).

4) Istotne warunki Umowy:
Cel kredytu: refinansowanie umowy pożyczki udzielonej Spółce przez Evotec Management Limited („Evotec”) w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz wykup obligacji imiennych wyemitowanych przez Spółkę na rzecz Evotec w dniu 1 czerwca 2012 r.

Okres kredytu: od dnia udostępnienia do dnia 30.04.2016r.

Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,65 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Spłata kredytu: w 40 ratach począwszy od 31.01.2013r.

Zabezpieczeniem umowy są:
a) Zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych należących do Spółki służących do nadawania sygnału radiowotelewizyjnego;
b) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. a) powyżej;
c) Hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000 zł na nieruchomościach będących własnością Spółki;
d) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. c) powyżej;
e) Poręczenie cywilne udzielone przez Fundusz;
f) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł
g) Oświadczenie Funduszu jako poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł

Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a ING nie występują żadne powiązania.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą, stanowi wartość umowy w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

15 stycznia 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →