Raport bieżący nr 30/2013

Podpisanie znaczącej umowy inwestycyjnej

 

Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („Magna Polonia”) informuje, że w dniu 27 maja 2013 roku Magna Polonia podpisała „Umowę inwestycyjną” („Umowa”) ze spółką Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie („Hawe”), jako inwestorem oraz ze spółką Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), której Magna Polonia jest większościowym akcjonariuszem.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki („Podwyższenie Kapitału”) w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia Hawe, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Hawe Telekom”). Stosownie do Umowy, Walne Zgromadzenie Spółki z przedmiotem obrad obejmującym Podwyższenie Kapitału, ma zostać zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku („Transakcja”).
W ramach Podwyższenia Kapitału mają zostać wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki w maksymalnej liczbie 212.000.000 sztuk („Akcje Nowej Emisji”), które zostaną zaoferowane w całości do objęcia przez Hawe, po cenie emisyjnej nie niższej, niż 2,00 zł, w zamian za wniesienie ww. wkładu niepieniężnego.
Ostateczna liczba emitowanych Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez Hawe, ma zostać ustalona jako wynik ilorazu wartości udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Hawe Telekom, które mają być przedmiotem wkładu niepieniężnego, potwierdzonej stosowną wyceną, a ceną emisyjną Akcji Nowej Emisji.
W okresie 6 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału, Magna Polonia nie będzie zbywać posiadanych akcji, jak też Hawe nie będzie zbywać Akcji Nowej Emisji. Umowa nie przewiduje żadnych zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Realizacja Transakcji będzie poprzedzona podjęciem i realizacją powszechnie stosowanych dla tego typu umów czynności, dotyczących badania stanu technicznego, prawnego i finansowego podmiotów uczestniczących, wyceny przedmiotu aportu, podjęcia uchwał w sprawie Podwyższenia Kapitału i zmian w organach Spółki, uzyskania zgód korporacyjnych, oraz zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.
W Umowie zastrzeżono warunki rozwiązujące, skutkujące jej wygaśnięciem w przypadku nie podjęcia do dnia 31 sierpnia 2013 r. uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału, albo brakiem zakończenia przez Hawe badania Spółki do dnia 25 lipca 2013 r., albo wydaniem przez biegłego rewidenta opinii, że wartość udziałów Hawe Telekom jest niższa, niż 370.000.000,00 zł.
W okresie do wygaśnięcia Umowy lub do momentu zrealizowania Transakcji, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze, Spółka jest zobowiązana do niepodejmowania i nieprowadzenia rozmów dotyczących wykonania czynności takich samych lub podobnych jak przewidziane Umową lub o podobnym skutku jak przewidziany Umową z osobami trzecimi oraz zakończy wszelkie takie rozmowy prowadzone w dacie podpisania Umowy z osobami trzecimi.
W Umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.
Umowę uznano za znaczącą ze względu na fakt, że łączna wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Magna Polonia.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


 

28 maja 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →