Raport bieżący nr 30/2011

Uchwały podjęte przez NWZ Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A

w dniu 19 października 2011r.

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości:
1. treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (NWZ) w dniu 19 października 2011 r.
2. informację o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A. 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2011 roku 
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Karola Kucha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 41.650.211 akcji, stanowiących 48,02 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 41.650.211, z czego 41.650.211 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. 

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje: 
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 19 października 2011 roku w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, 
2) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych, 
3) zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego, 
4) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
5. Zamknięcie obrad. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że uchwała została powzięta po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ważne głosy oddano z 41.650.211 akcji, które stanowią 48,02% w kapitale zakładowym, z czego głosów „ZA” oddano 41.650.211, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie:
1) kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,
2) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,
3) zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego.
Działając na podstawie art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje: 
§ 1.
[Podstawa prawna]
Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 444 KSH postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki wskazanej w niniejszej uchwale poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 
§ 2.
[Zmiana Statutu Spółki]
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w celu upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1, w ten sposób, iż w Statucie Spółki dotychczasowe postanowienia art. 9.3 do 9.8 otrzymują następujące brzmienie:
„9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (słownie: trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 
9.4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 18 października 2014 roku. 
9.5 Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 18 października 2014 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. 
9.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do: 
(a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; 
(b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 9.5 Statutu. 
9.7. Z zastrzeżeniem ust. 9.8 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych. 
9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcje emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena ta nie może być niższa niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.”
§ 3.
[Dematerializacja akcji]
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§ 4.
[Rynek regulowany]
Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków. 
Uzasadnienie
Motywem podjęcia przedmiotowej uchwały jest realizacja zobowiązań Spółki w zakresie przyznania Prezesowi Zarządu akcji Spółki. Zaznaczyć należy, że warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego zakładają, że ich objęcie nastąpi po cenie nie niższej niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) to jest cenie wyższej niż aktualny kurs giełdowy akcji Spółki i wyłącznie za wkład pieniężny. W tym zakresie możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego w pełni realizuje cele Spółki bez pokrzywdzenia akcjonariuszy. Ponadto stanowić może silną motywację dla Prezesa Zarządu do poprawy wyników finansowych Spółki, a tym samym wzrostu kursu akcji.
Warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego w dużym zakresie zależą od decyzji Rady Nadzorczej, która jako organ nadzoru ma największy dostęp do informacji dotyczących Spółki. Zgoda rady Nadzorczej poza zgodą na cenę emisyjną wymagana jest również w przypadku wyłączenia prawa poboru nowych akcji.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ważne głosy oddano z 41.650.211 akcji, które stanowią 48,02% w kapitale zakładowym, z czego głosów „ZA” oddano 41.650.211, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.
UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A. 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2011 roku 
w sprawie: 
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 1.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte we wszystkich uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 19 października 2011 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że uchwała została powzięta po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ważne głosy oddano z 41.650.211 akcji, które stanowią 48,02% w kapitale zakładowym, z czego głosów „ZA” oddano 41.650.211, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Funduszu informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Funduszu w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

20-10-2011

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu
Marcin Frączek – Członek Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →