Raport bieżący nr 28/2009

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

 

Działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 marca 2009 r.:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołało ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Krzysztofa Zdanowskiego;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało w skład Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia powołania, następujące osoby:
a) Pana Mirosław Barszcza
b) Pana Mirosława Janisiewicza
c) Pana Zbigniewa Kaziemierczaka
d) Panią Kingę Stanisławską
e) Pana Jacek Sochę
Poniżej Zarząd Funduszu przedstawia informacje, o których mowa w par. 28 w/wym. Rozporządzenia, dotyczące osób powołanych na członków Rady Nadzorczej:
1. Pan Mirosław Janisiewicz
Ur. w 1977r. W latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 13 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w kilku znanych spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A. gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie funkcję Członka Zarządu w latach 2005 – 2006.
W sierpniu 2007 roku poprzez Rasting Limited zainwestował w Spółkę Mediatel SA. gdzie został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.
W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A.
Mirosław Janisiewicz jest jednocześnie prezesem zarządu Rasting Advisors Sp. z o.o. a także prowadzi własną działalność gospodarczą.
Mirosław Janisiewicz posiada 50% udziałów w Rasting Limited spółce prawa Republiki Cypru, dysponującej akcjami NFI Magna Polonia SA, stanowiącymi 65,98% w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Magna Polonia SA.

2. Pan Zbigniew Kazimierczak
Ur. w 1970 r. Od lutego 2008 Przewodniczacy Rady Nadzorczej Mediatel S.A.. W okresie od września 2007 do stycznia 2008 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu MediaTel SA. W latach 2006-2007 związany z Premium Internet – firmą należącą do grupy Netia S.A. W Premium Internet zajmował się doradztwem telekomunikacyjnym w zakresie hurtowej sprzedaży usług głosowych. W latach 2001 – 2006 Dyrektor ds. Współpracy Międzyoperatorskiej w Energis Polska. Od 1996 do 2001 roku w Lucent Technologies zajmował kolejno następujące stanowiska m.in.: Inżynier Projektowania, Inżynier Wsparcia Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży. Karierę zawodową rozpoczął w Telewizji Kablowej Vectra na stanowisku Inżyniera Projektowania Sieci (1995-1996). Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, dyplom magistra inżyniera elektroniki morskiej i telekomunikacji uzyskał w 1995 roku.
Pan Zbigniew Kazimierczak posiada akcje NFI Magna Polonia SA reprezentujące 5,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Magna Polonia SA.
Pan Zbigniew Kazimierczak jest jednocześnie Czlonkiem Rady Nadzorczej spółki Elterix S.A.,

3. Pan Mirosław Barszcz
Ur. w 1970 r.. Od 1996 roku pracował w międzynarodowych firmach doradczych – Ernst&Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCopers. W grudniu 2005 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za legislację podatkową. Złożył dymisję w maju 2006 roku. W 2006 i 2007 roku kierował pracami zespołów przygotowującymi projekty Rządowej Strategii Polityki Rodzinnej oraz projektu Rządowej Strategii Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego.
W sierpniu 2007 został ministrem budownictwa. Został odwołany po wyborach parlamentarnych, w listopadzie 2007 roku. Od stycznia 2008 roku prowadzi niezależną działalność doradczą. Między innymi brał udział w pracach nad przygotowaniem projektu Rządowej Stratregii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Mirosław Barszcz ukończył w 1994 roku Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Mirosław Barszcz od wielu lat współpracuje z wieloma organizacjami biznesowymi, między innymi z Business Centre Club oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

4. Pan Jacek Waldemar Socha
Ur. w 1960 r. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.
Pan Jacek Socha rozpoczął swoją karierę zawodową w 1987 gdzie do 1994 roku pracował na stanowisku Główny Specjalista ds. Inwestycji i remontów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zamościu.
W latach 1996 – 1998 pełnił funkcje Dyrektora w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektrycznych po czym w latach 1997 – 1998 był Doradcą Zarządu w Navigator Finance oraz II Narodowym Funduszu Inwestycyjnym.
W latach 1997 – 1999 był Doradcą Ministra Skarbu Państwa po czym zajmował stanowiska kierownicze w Zamojskiej Korporacji Energetycznej (Prezes Zarządu 1998 – 2002), Elektrim Volt (Wiceprezes Zarządu 2004 – 2005), Polskie Sieci Elektroenergetyczne (pełniący funkcje Prezesa Zarządu 2006 – 2007).
Pan Jacek Socha począwszy od 2002 roku do 2006 prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą Jacek Socha Doradztwo Gospodarcze.
W latach 2007 – 2008 był konsultantem w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne INFO.
Pan Jacek Socha jest obecnie Partnerem w spółce Executive Network Poland.
Pan Jacek Socha dodatkowo pełnił funkcje:
2007 – 2007 Członek Rady Nadzorczej PGE – Energia SA
2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej PGE – SA
2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej POLKOMTEL SA
2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej EXATEL SA
2004 – 2004 Członek Rady Nadzorczej EV Żychlińskie Transformatory sp. z o.o. ( Grupa Elektrim )
1998 – 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej SA
1997 – 1998 Członek Rady Nadzorczej „Grupa EDA”

5. Pani Kinga Stanisławska
Pani Kinga Stanisławska jest bankierem inwestycyjnym o dużym doświadczeniu w regionie Europy Środkowo Wschodniej oraz byłych republik radzieckich. W latach 2007-2009 pracowała jako globalny szef departamentu Telekomów Mediów i Technologii w Banku Raiffeisen w Wiedniu.
Poprzednio Pani Kinga Stanisławska zajmowała stanowisko Principal Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz Warszawie, gdzie prowadziła projekty z zakresu inwestycji typu private equity oraz projekty finansowania długiem. W latach 2000-2001 pracowała na stanowisku Managera w ING Barings w Londynie gdzie była szefem zespołu EMEA Equity Capital Markets. Karierę bankiera zaczynała w Citigroup (Schroder Salomon Smith Barney) w departamencie Corporate Finance w Londynie i Nowy Jorku.
Pani Kinga Stanisławska ukończyła Wyższą Szkolę Zarządzania (IECS) w Strasburgu, Francji, posiada dyplom Uniwersytetu w Manchesterze (Wielka Brytania) z zakresu zarządzania i języka francuskiego. Jest również absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 2004 ukończyła kilkumiesięczny kurs zarządzania na Harvard Business School (TGMP 14)

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarzadu

 

30 marca 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →