Raport bieżący nr 27/2012

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 25 maja 2012 r. jednoosobowa spółka zależna Emitenta pod firmą Romford Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Romford) zawarła ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec) aneks do umowy opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawartej w dniu 11 maja 2012r. (Aneks).

O zawarciu umowy opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o., Emitent informował raportem bieżącym numer 25/2012.

W drodze Aneksu Strony zmieniły termin związania Evotec złożoną Romford w dniu 11 maja 2012 r. ofertą zbycia 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W treści Aneksu Strony przewidziały, iż Romford jest uprawniony do przyjęcia oferty nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-OPERTATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (Spółka) i złożenia oświadczenia o jej przyjęciu w terminie do dnia 8 czerwca 2012r. W celu umożliwienia Romford realizacji powyższego uprawnienia, Evotec przy zawarciu Aneksu złożył Romford, w odrębnym dokumencie, nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 1 537 udziałów w kapitale zakładowym Spółki za cenę wynoszącą 29 000 000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych), płatną w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Evotec oświadczenia Romford o przyjęciu powyższej oferty, cofając jednocześnie ofertę złożoną Romford w dniu 11 maja 2012 r. przy zawarciu umowy opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o.
Aneks stanowi zmianę umowy znaczącej, której znaczący charakter wynika z wartości jej przedmiotu, przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

26 maja 2012r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →