Raport bieżący nr 26/2013

Wyniki finansowe.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej -1 058 -1 432 -253 -343
III. Zysk/Strata* brutto -1 360 3 631 -326 870
IV. Zysk/Strata* netto ogółem -2 453 4 279 -588 1 025
V. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy -1 634 4 133 -391 990
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 127 -1 538 510 -368
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -239 -12 314 -57 -2 949
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 318 12 601 -555 3 018
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -430 -1 251 -103 -300
X. 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
XI. Aktywa razem 104 648 106 303 25 051 26 002
XII. Zobowiązania razem 98 198 97 451 23 507 23 837
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 98 197 97 450 23 507 23 837
XV. Kapitał własny 6 450 8 852 1 544 2 165
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 4 200 5 745 1 005 1 405
XVII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 333 3 405
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 139 219 758 139 219 758 139 219 758 139 219 758
XIX. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)** 0,00 0,01 0,00 0,00
XX. „Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***” 0,03 0,04 0,01 0,01
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXI. 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
XXII. Przychody ze sprzedaży 660 6 627 158 1 592
XXIII. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej -1 290 3 879 -309 932
XXIV. Zysk/Strata* brutto -1 290 3 879 -309 932
XXV. Zysk/Strata* netto ogółem -1 286 3 879 -308 932
XXVI. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy -1 286 3 878 -308 932
XXVII. Całkowity dochód netto -1 286 3 879 -308 932
XXVIII. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -1 286 3 879 -308 932
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -822 -5 590 -197 -1 343
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 568 -4 860 136 -1 168
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 285 11 710 68 2 814
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 31 1 260 7 303
XXXIII. 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
XXXIV. Aktywa razem 71 816 71 689 17 192 17 536
XXXV. Zobowiązania razem 24 989 23 576 5 982 5 767
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 1 310 0 76
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 988 23 266 5 982 5 691
XXXVIII. Kapitał własny 46 827 48 113 11 210 11 769
XXXIX. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 333 3 405
XL. Liczba akcji (w sztukach) 139 219 758 139 219 758 139 219 758 139 219 758
XLI. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)** -0,01 -0,20 0,00 -0,05
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)*** 0,34 0,35 0,08 0,08

*Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz 
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną 
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. 
Średnia ważona liczba akcji na dzień 31 marca 2013 roku wynosiła 139 219 
758 oraz na dzień 31 marca 2012 roku 86 737 149*** Wartość 
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego 
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane 
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na 
walutę EURO w następujący sposób:- pozycje 
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z 
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I kwartał 2013 – 
4,1738 PLN; za I kwartał 2012 – 4,1750 PLN.- pozycje bilansowe 
przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego 
na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2013 roku 4,1774 
PLN; na dzień 31 grudnia 2012 roku – 4,0882 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
” „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie jednostkowe Magna Polonia I kwartał 2013.pdfSprawozdanie jednostkowe Magna Polonia I kwartał 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Magna Polonia za I kwartał 2013
Sprawozdanie skonsolidowane GK Magna Polonia I kwartał 2013.pdfSprawozdanie skonsolidowane GK Magna Polonia I kwartał 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Magna Polonia za I kwartał 2013
Sprawozdanie z działalności GK Magna Polonia I kwartał 2013.pdfSprawozdanie z działalności GK Magna Polonia I kwartał 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu GK Magna Polonia za I kwartał 2013

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

7 maja 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →