Raport bieżący nr 26/2012

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znaczącej wartości przez spółkę zależną.

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów, o dokonaniu w dniu 18 kwietnia 2012 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez spółkę INFO – TV- OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość („INFO – TV- OPERATOR”)- spółkę zależną od Funduszu, na rzecz spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa („Cyfrowy Polsat”), na będących własnością INFO – TV- OPERATOR urządzeniach i infrastrukturze służących do świadczenia usług emisji telewizji DVB.


1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:
INFO – TV- OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, nr KRS 0000408892.


2) Data i sposób ustanowienia zastawu: Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 30 stycznia 2012 r. między INFO – TV- OPERATOR jako zastawcą a Cyfrowym Polsatem jako zastawnikiem, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2012, zmienionej Aneksem nr 1 do umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 27 marca 2012r. oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 18 kwietnia 2012 r.


3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:
urządzenia i infrastruktura służące do świadczenia usług emisji telewizji DVB.


4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym: Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 22.500.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Cyfrowego Polsatu wobec INFO-TV-OPERATOR, o zapłatę przez INFO-TV-OPERATOR na rzecz Cyfrowego Polsatu kary umownej w wysokości 22.500.000 PLN, która to wierzytelność powstanie w przypadku wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Emisji Sygnału przez Cyfrowy Polsat z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 3 Umowy o Świadczenie Usługi Emisji Sygnału. Wartość ewidencyjna aktywów: Wartość przedmiotu zastawu na dzień zawarcia Umowy Zastawniczej wynosi 1.567.558,49 zł PLN ( jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 49/100).


5) Charakter powiązań między Cyfrowym Polsatem a INFO-TV-OPERATOR: Cyfrowy Polsat i jego osoby zarządzające oraz INFO-TV-OPERATOR i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.


6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Przedmiot zastawu stanowi aktywa o znacznej wartości z uwagi na okoliczność, iż wartość zastawu ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 22 maja 2012r. 


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

23 maja 2012r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →