Raport bieżący nr 25/2012

Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 11 maja 2012 r. jednoosobowa spółka zależna Emitenta pod firmą Romford Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Romford) zawarła ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec) umowę opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Umowa Opcji). Zawarcie Umowy Opcji nastąpiło w wykonaniu zobowiązania wynikającego z porozumienia rozwiązującego zawartą między Funduszem a Evotec umowę opcji, o treści analogicznej do Umowy Opcji, zawartego w dniu 11 maja 2012r., o czym Fundusz informował raportem bieżącym numer 24/2012.
W drodze Umowy Opcji strony postanowiły, iż Romford jest uprawniony do nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-OPERTATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (Spółka), tj. 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie Evotec nieodwołanie i bezwarunkowo przyznał Romford prawo do żądania od Evotec sprzedaży wszystkich przysługujących mu w kapitale zakładowym Spółki 1 537 udziałów i zobowiązał się sprzedać Romford przysługujące Evotec udziały w Spółce w przypadku zażądania takiej sprzedaży przez Romford. W celu umożliwienia Romford realizacji powyższego uprawnienia, Evotec przy zawarciu Umowy Opcji złożył Romford, w odrębnym dokumencie, nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 1 537 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) za cenę wynoszącą 29 000 000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych), płatną w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Evotec oświadczenia Romford o przyjęciu powyższej oferty. Romford jest uprawniony do przyjęcia powyższej oferty i złożenia oświadczenia o jej przyjęciu w terminie do dnia 25 maja 2012r. 
Treść Umowy Opcji przewiduje w szczególności w przypadku naruszenia przez Evotec udzielonych umownie gwarancji zobowiązanie Evotec do zapłaty na rzecz Romford kary umownej w wysokości 20 000 000 zł (dwudziestu milionów złotych). Płatność kary umownej zabezpieczona została złożonym przez Evotec oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego. W treści Umowy Opcji strony wprost ograniczyły możliwość dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżoną karę umowną, przyjmując, iż ograniczenie to dotyczy wszystkich kar zastrzeżonych dla stron zarówno w Umowie Opcji jak i umowie wspólników z dnia 18 listopada 2011r., przy czym strony zastrzegły, iż przez stronę w rozumieniu tego przepisu Umowy Opcji uważa się Evotec jako jedną stronę oraz Romford i Fundusz łącznie jako drugą stronę.
Umowa Opcji stanowi umowę znaczącą ze względu na wartość przedmiotu tej umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

11 maja 2012r.

Aktualności

Raport bieżący 4/2019

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok   Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 […]

Więcej →

Raport bieżący 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →