Raport bieżący nr 25/2011

Powołanie Prezesa Zarządu Funduszu

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), NFI Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lipca 2011r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała do Zarządu Funduszu, ze skutkiem od dnia 18 lipca 2011 r. Pana Jarosława Mikosa powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Funduszu. Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące Pana Jarosława Mikosa, NFI Magna Polonia S.A. przekazuje poniżej:
Pan Jarosław Mikos jest Magistrem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w latach 1995-1996 w Deloitte&Touche na stanowisku Senior Konsultant. W latach 1997-2000 pracował w Coopers&Lybrand oraz PricewaterhouseCoopers w Londynie na stanowisku managera w dziale Corporate Finance Emerging Markets Group. W okresie 2000-2005 w Energis Polska jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, a od marca 2002 roku jako Prezes Zarządu. W GTS Energis w latach 2005-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GTS Polska oraz Energis Polska odpowiadając za proces połączenia obu spółek. W okresie 2007-2011 był Prezesem Zarządu spółki Stolarka Wołomin. Od 2007 roku do chwili obecnej pełni rolę inwestora, w spółkach Seeger-Dach Sp. z o.o. oraz Remix Sp. z o.o, w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pan Jarosław Mikos w 2006 roku otrzymał wyróżnienie Manager Roku przyznane przez Świat Telekomunikacji.

Pan Jarosław Mikos nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Marcin Frączek – Członek Zarządu

18-07-2011

Aktualności

Raport bieżący 14/2019

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w […]

Więcej →

Raport bieżący 13/2019

Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 13 grudnia 2019 r. od spółki RG Ventures Sp. z o.o. (osoba blisko związana z Prezesem Zarządu Mirosławem Janisiewiczem) powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach […]

Więcej →