Raport bieżący nr 25/2013

Podjęcie uchwały o przedterminowym wykupie Obligacji Serii K

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie Propozycji Nabycia oraz Warunków Emisji Obligacji Serii K, na podstawie których Emitent wyemitował 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 10,5% (dziesięć i pół procenta) w skali roku (Obligacje Serii K), o emisji których poinformowano w raporcie bieżącym 10/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., niniejszym informuje, że w dniu 7 maja 2013 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/05/2013 w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii K na żądanie Emitenta.
Na podstawie powyższej uchwały Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu przedterminowego wykupu wszystkich, tj. 3.000 (trzech tysięcy) sztuk, Obligacji Serii K, na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii K oraz w ww. uchwale Zarządu Emitenta. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii K Emitent jest uprawniony do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji Serii K.
Przedterminowy wykup Obligacji Serii K nastąpi w dniu 22 maja 2013 r. (Dzień Przedterminowego Wykupu).
Dzień, według stanu na który ustalone zostaną stany rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, w celu ustalenia liczby Obligacji Serii K będących przedmiotem przedterminowego wykupu, ustalony został przez Emitenta na dzień 14 maja 2013 r. (Dzień R).
W związku z przedterminowym wykupem Obligacji Serii K ich obligatariuszom, w stosunku do każdej Obligacji Serii K, przysługiwać będzie od Emitenta świadczenie pieniężne, na które składać się będzie:
1/ wartość nominalna każdej Obligacji Serii K podlegającej przedterminowemu wykupowi;
2/ odsetki naliczone od każdej Obligacji Serii K podlegającej przedterminowemu wykupowi za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Przedterminowego Wykupu;
3/ premia z tytułu realizacji Opcji CALL przez Emitenta w wysokości 1% procenta wartości nominalnej każdej Obligacji Serii K podlegającej przedterminowemu wykupowi.

Wykupione przez Emitenta Obligacje Serii K będą podlegać umorzeniu, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).

Przedterminowy wykup Obligacji Serii K nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

7 maja 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →