Raport bieżący nr 24/2012

Rozwiązanie umowy znaczącej.

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Fundusz) informuje, że w dniu 11 maja 2012 r. Fundusz zawarł ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec) porozumienie (Porozumienie), w drodze którego rozwiązał zawartą z Evotec umowę opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Umowa /Opcji). O zawarciu Umowy Opcji, Fundusz informował raportem bieżącym numer 8/2012. Zawarcie Umowy Opcji nastąpiło w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej w dniu 18 listopada 2011r. między Emitentem a Evotec umowy wspólników, regulującej zasady współpracy stron w związku z ich uczestnictwem w Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 36/2011.Zgodnie z treścią Umowy Opcji Fundusz był uprawniony do nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-OPERTATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (Spółka), tj. 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Evotec zaś w treści Umowy Opcji nieodwołanie i bezwarunkowo przyznał Funduszowi prawo do żądania od Evotec sprzedaży wszystkich przysługujących mu w kapitale zakładowym Spółki 1 537 udziałów i zobowiązał się sprzedać Funduszowi przysługujące Evotec udziały w Spółce w przypadku zażądania takiej sprzedaży przez Fundusz. W celu umożliwienia Funduszowi realizacji powyższego uprawnienia, Evotec przy zawarciu Umowy Opcji złożył Funduszowi, w odrębnym dokumencie, nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 1 537 udziałów w kapitale zakładowym Spółki (Oferta), o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) za cenę wynoszącą 29 000 000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych), płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia Evotec oświadczenia Funduszu o przyjęciu powyższej oferty.
W toku prowadzonych między Emitentem a Evotec negocjacji, postanowiono przedłużyć termin na wykonanie prawa opcji z jednoczesnym zastąpieniem osoby Emitenta przez spółkę celową Emitenta tj. Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409852. W treści Porozumienia, Evotec cofnął złożoną Funduszowi Ofertę jednocześnie zobowiązując się do zawarcia z Romford Investments Sp. z o.o. umowy, o treści tożsamej z Umową Opcji oraz do złożenia Romford Investments Sp. z o.o. oferty, o treści odpowiadającej Ofercie, uprawniającej Romford Investments Sp. z o.o. do jej przyjęcia w terminie do dnia 25 maja 2012r..
Zawarcie Porozumienia, a w konsekwencji rozwiązanie Umowy Opcji zawartej między Funduszem a Evotec motywowane było optymalizacją finansowania transakcji nabycia 1 537 udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Fundusz i nie rodzi dla Funduszu żadnych skutków finansowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

11 maja 2012r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →