Raport bieżący nr 22/2013

Nabycie przez Emitenta obligacji serii G, J, N

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich 8.000 sztuk obligacji Spółki serii G, na okaziciela, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), które Spółka wyemitowała w dniu 8 marca 2012 r. („Obligacje serii G”). Informacja o emisji Obligacji serii G była przekazywana w raporcie bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 r., a następnie raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. i nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Nabycie Obligacji serii G nastąpiło na podstawie zawiadomienia złożonego obligatariuszowi przez Spółkę o wcześniejszym wykupie Obligacji serii G, zgodnie z warunkami emisji przyjętymi w uchwale Zarządu Spółki nr 01/03/2013 z dnia 12 marca 2013 r. Obligacje serii G zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę 8.281.280,00 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), czyli 1.035,16 zł (jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 16/100) za sztukę. Obligacje serii G zostały nabyte w celu umorzenia.

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. Spółka dokonała wykupu wszystkich 37 sztuk obligacji Spółki serii J, imiennych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.850.000 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), które Spółka wyemitowała w dniu 25 lipca 2012 r. („Obligacje serii J”). Nabycie Obligacji serii J nastąpiło na podstawie warunków emisji Obligacji serii J z dnia 25 lipca 2012 r. Obligacje serii J zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę 2.007.959,59 PLN (słownie: dwa miliony siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100), czyli średnio 54.269,17 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 17/100) za sztukę. Obligacje serii J zostały nabyte w celu umorzenia.

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich 3.000 sztuk obligacji Spółki serii N, na okaziciela, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), które Spółka wyemitowała w dniu 12 marca 2013 r. („Obligacje serii N”). Nabycie Obligacji serii N nastąpiło za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA, który prowadzi ewidencję Obligacji serii N, na podstawie zawiadomienia złożonego przez Spółkę o wcześniejszym wykupie Obligacji serii N zgodnie z „Warunkami emisji obligacji serii N Magna Polonia SA” z dnia 12 marca 2013 r. Obligacje serii N zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę 3.107.700,00 PLN (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy siedemset złotych złotych), czyli 1.035,90 zł (jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 90/100) za sztukę. Obligacje serii N zostały nabyte w celu umorzenia.

Wykup Obligacji serii G, serii J i serii N został sfinansowany ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o. (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.), tj. z tej części ceny sprzedaży, która zgodnie z umową sprzedaży udziałów była płatna w formie przekazu na rachunki bankowe wierzycieli Emitenta.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

25 kwietnia 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →