Raport bieżący nr 22/2011

Zmiana posiadania zanacznego pakietu akcji

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 13 lipca 2011 r. otrzymał od spółki Rasting Limited z siedzibą w Nikozji zawiadomienie o zmianie posiadania znacznego pakietu akcji spółki NFI Magna Polonia S.A. o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) w imieniu spółki Rasting Limited z siedzibą przy 1 Avlonos street, Maria House, Nikozja, Republika Cypru („Zgłaszający”) zawiadamiam, że:

1. w dniu 8 lipca 2011 roku Zgłaszający zawarł transakcję sprzedaży poza rynkiem regulowanym dotyczącą 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019740 („Fundusz”);
2. w dniu 11 lipca 2011 roku Zgłaszający zawarł transakcję sprzedaży poza rynkiem regulowanym dotyczącą 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji Funduszu;

W wyniku ww. transakcji Zgłaszający sprzedał łącznie 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Funduszu reprezentujących łącznie 1,96% (słownie: jeden procent i 96/100) kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do wykonywania 1.700.000 głosów reprezentujących 1,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Ogólna liczba akcji Funduszu posiadanych bezpośrednio przez Zgłaszającego uległa zmniejszeniu z 43.455.312 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście) (reprezentujących łącznie 50,10% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do wykonywania 43.455.312 głosów reprezentujących 50,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu) do 41.755.312 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście) (reprezentujących łącznie 48,14% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do wykonywania 41.755.312 reprezentujących 48,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu).”

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

13-07-2011

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →