Raport bieżący nr 22/2010

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) informuje iż dnia 11 sierpnia 2010r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Pan Tomasza Piętka został powołany w skład Rady Nadzorczej Funduszu.

Tadeusz Piętka – posiada ponad 15 lat doświadczenia biznesowego z Kanady, Wielkiej Brytanii oraz CEE/CIS w szczególności Polski, Ukrainy, Rosji i Rumuni. Swoje doświadczenie zdobywał poprzez prace w dużych międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, funduszach private equity. Pan Tadeusz Piętka pomagał w budowie oraz restrukturyzacji wielu instytucji finansowych, w szczególności banków detalicznych, banków hipotecznych oraz brokerów finansowych i hipotecznych.

Wykształcenie:
1990 – 1994 – Wilfrid Laurier University – Waterloo, Ontario, Kanada.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomii; kierunek Finanse i Rachunkowość.
1998 – 2000 – London Business School, Londyn, Wielka Brytania.
Studia w zakresie Master of Business Administration (MBA).
1997 – 2003 – Association for Investment Management & Research, Charlotesville, Virginia, USA. Uprawniony Analityk Finansowy (CFA).
Przebieg pracy zawodowej:
 1994 – 1998 Royal Bank of Canada, Toronto, Ontario, Kanada. Początkowo był dealerem walutowym na rynkach międzybankowych, a później zajmował się analizą rynków walutowych i pozyskiwaniem klientów instytucjonalnych z Europy.
 2000 McKinsey& Company, Warszawa, Polska – Associate.
 2001 Bain- & Company Inc. Toronto, Ontario, Kanada – Senior Business Consultant. Pełnił kluczową rolę w reorganizacji firm telekomunikacyjnych w Ameryce Północnej.
 2001 – 2002 Bank of Montreal, Toronto, Ontario, Kanada – Senior Business Consultant. Prowadził planowanie i wdrozenie projektów konsultingowych dla departamentu rynków kapitałowych, bankowosci korporacyjnej i inwestycyjnej oraz departamentu skarbu.
 2003 – 2004 GE Bank Mieszkaniowy, Warszawa, Polska. Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Kredytów. Współodpowiedzialny za planowanie oraz wdrożenie projektu strategii biznesowych (sprzedaż, operacje, underwriting, ryzyko, serwising, windykacja).
 Dom Bank, Warszawa, Polska. (oddział specjalistyczny Getin Bank S.A.) – Dyrektor Zarządzający.
 2004 – 2006 Getin Holding SA, Wrocław, Polska. Wiceprezes Zarządu.
 Getin Leasing, Wrocław, Polska . Prezes Zarządu.
 2006 – 2007 Allianz Poland S.A., Warszawa, Polska – Doradca Prezesa Zarządu.
 2006 – 2007 Allianz Biznes Sp. z o.o.. (późniejszy Alianz Bank Polska) – Członek Zarządu,
 2007 – 2009 The Bank, Kijów, Ukraina – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedzialny za rozwój, pozyskiwanie finansowania, pozyskiwanie partnerów strategicznych oraz opracowanie „exit stategy”.
 2007-2009 STC Investments, Kijów, Ukraina – Dyrektor Zarządzający.
 2008 – obecnie Colonade International, Warszawa, Polska – Założyciel, Prezes Zarządu.
 2009 – Boryszew S.A., Warszawa, Polska – Członek Rady Nadzorczej
 2009 – Hygenika S.A., Warszawa, Polska – Członek Rady Nadzorczej
Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Piętka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

11 sierpnia 2010r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →