Raport bieżący nr 2/2014

Zawarcie umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym INPLUS Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 22 stycznia 2014r. Emitent (jako Kupujący) zawarł ze spółką pod firmą Calibri Limited z siedzibą w Republice Cypru (jako Sprzedającym), umowę nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Inplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270756 (Spółka) (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na rzecz Emitenta własności 490 udziałów w Spółce o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 49 000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) stanowiących łącznie 24,5% kapitału zakładowego Spółki (Udziały) za łączną cenę wynoszącą 8 099 700 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. za cenę 16 530 zł (szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych) za jeden udział (Cena nabycia). Cena nabycia zostanie zapłacona przez Emitenta na rachunek bankowy Sprzedającego w następujący sposób:
– I rata w wysokości 2 699 900 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy;
– II rata w wysokości 2 699 900 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) w ciągu 21 dni od daty podpisania Umowy;
– III rata w wysokości 2 699 900 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) w ciągu 42 dni od daty podpisania Umowy.

Przejście własności Udziałów na Kupującego nastąpi w momencie, w którym nastąpi uznanie rachunku bankowego Sprzedającego kwotą I raty.

Spółka Inplus prowadzi działalność polegającą na doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych (dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów, wodociągów, sieci światłowodowych), specjalizuje się w pracach związanych z lokalizacją inwestycji, planowaniem przestrzennym oraz obsługą procesu pozyskania nieruchomości i ustalenia służebności gruntowych. Spółka realizuje również projekty jako generalny wykonawca. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy. Spółka posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa jest umową znaczącą, gdyż Cena nabycia Udziałów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

 

 

23 stycznia 2014 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →