Raport bieżący nr 2/2011 KOR

 Korekta raportu bieżącego nr 2/2011

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, ő 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje niniejszym o dokonaniu przez Spółkę,
w dniu 7 stycznia 2011 r. emisji 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) obligacji serii C
zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden
tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 37.500.000 zł (trzydzieści
siedem milionów pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”).
Cel emisji Obligacji:
Obligacje zostały wyemitowane w celu sfinansowania statutowej działalności Spółki, w tym w
szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora
telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek. Jednym z
rozważanych sposobów wykorzystania części pozyskanych środków pieniężnych z emisji Obligacji
serii C jest realizacja świadczeń pieniężnych związanych z wykupem niepublicznych obligacji
serii A wyemitowanych przez NFI Magna Polonia S.A. w lipcu 2009 roku. Zarząd Funduszu rozważa
również przeznaczenie części pozyskanych środków pieniężnych na realizację strategii
inwestycyjnej spółki zależnej Funduszu tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o.
Rodzaj Obligacji:
Obligacje są obligacjami na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu.
Cena emisyjna Obligacji:
Cena emisyjna Obligacji została ustalona przez Radę Nadzorczą na kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc
złotych).
Warunki wykupu Obligacji:
Emitent zobowiązuje się do dokonania w Dniu Wykupu, wykupu wszystkich Obligacji, w stosunku do
których Obligatariusze nie skorzystali z uprawnienia do ich zamiany na Akcje. Dniem Wykupu jest
dzień przypadający 24 (dwadzieścia cztery) miesiące po Dniu Emisji, który datą odpowiada Dniowi
Emisji, a gdyby takiego dnia w dwudziestym czwartym miesiącu nie było – ostatni dzień tego
miesiąca.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza Kwoty Wykupu ustalonej
stosownie do liczby Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza w Dniu Ustalenia Praw.
Emitent nie może nabywać Obligacji po Dniu Wykupu, w przypadku opóźnienia Emitenta w
realizacji zobowiązań z Obligacji, wynikających z Warunków Emisji Obligacji.
Obligatariusz ma prawo do zamiany wszystkich lub niektórych Obligacji na Akcje.
Zamiana Obligacji dokonywana będzie w drodze pisemnych Oświadczeń o zamianie Obligacji na
Akcje składanych przez Obligatariuszy w trzech egzemplarzach Agentowi Emisji, działającemu w
imieniu Emitenta, osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba
występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo
udzielone przez Obligatariusza zawierające umocowanie pełnomocnika do złożenia Oświadczenia o
Zamianie Obligacji oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i Obligatariusza: (a) dla osób
fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL bądź
numer paszportu; (b) dla osób prawnych: nazwę, adres, (w przypadku krajowych spółek akcyjnych i
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego i numeru w
krajowym rejestrze sądowym lub rejestrze handlowym, imiona i nazwiska członków zarządu,
wysokość kapitału zakładowego
lub subskrybowanego i wpłaconego kapitału zakładowego), numer REGON bądź numer właściwego
rejestru dla zagranicznych osób prawnych (ew. dokument potwierdzający istnienie spółki w danym
kraju, wraz z polskim tłumaczeniem tego dokumentu, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego).
Za datę złożenia Oświadczenia o Zamianie Obligacji, uważa się datę doręczenia do podmiotu
upoważnionego zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji prawidłowo wypełnionego i podpisanego
Oświadczenia o Zamianie Obligacji. Niedopuszczalne jest Oświadczenie o Zamianie Obligacji
złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie o Zamianie Obligacji z chwilą
złożenia staje się nieodwołalne.
Obligatariusz może złożyć Oświadczenie o Zamianie Obligacji w każdym czasie do Dnia Wykupu
Obligacji, przy czym nie później niż w Dniu Wcześniejszego Wykupu (mającego zastosowanie w
odniesieniu do Obligacji mających być przedmiotem Oświadczenia o Zamianie Obligacji).
Cena Konwersji Akcji wydawanych w zamian za Obligacje jest równa 0,90 PLN (słownie:
dziewięćdziesiąt groszy). Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa
liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej
Obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji, tzn. jedna Obligacja może zostać
zamieniona na 1.111 (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście) Akcji. Różnica pomiędzy wartością
nominalną Obligacji a iloczynem liczby Akcji i Ceną Konwersji nie będzie wypłacana
Obligatariuszowi.
Oświadczenie o Zamianie Obligacji może dotyczyć wyłącznie całości każdej z przedstawionych do
zamiany Obligacji.
Z chwilą złożenia Oświadczenia o Zamianie Obligacji, następuje objęcie Akcji, a Obligacje
ulegają umorzeniu.
Zarząd Emitenta, w terminie 10 Dni Roboczych po upływie każdego kolejnego miesiąca (począwszy
od dnia złożenia pierwszego Oświadczenia o Zamianie Obligacji), składać będzie wniosek do KDPW
o rejestrację Akcji, w liczbie wynikającej ze złożonych Oświadczeń o Zamianie Obligacji. W
terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały właściwych organów KDPW o rejestracji Akcji, zarząd
Emitenta złoży wniosek o dopuszczenie tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym
notowane są inne akcje Emitenta. Po dokonaniu rejestracji Akcji przez KDPW, Inwestor otrzyma
informację o zapisie Akcji na swoim rachunku papierów wartościowych, przesłaną przez dom
maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych tego Inwestora, w terminie przewidzianym w
regulaminie tego domu maklerskiego. Obligatariusz upoważnia Agenta Emisji do przekazywania
Emitentowi wszelkich dokumentów i oświadczeń zawierających informacje niezbędne do sporządzenia
przez Zarząd
Emitenta wniosków, o których mowa powyżej.
Zarząd Emitenta, w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca (począwszy od dnia
wydania pierwszych Akcji), składać będzie wniosek do Sądu Rejestrowego, celem uaktualnienia
wpisu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę łącznej wartości nominalnej takiej liczby Akcji,
jaka została wydana w wyniku zamiany Obligacji na Akcje. Obligatariusz upoważnia Agenta Emisji
do przekazywania Emitentowi wszelkich dokumentów i oświadczeń zawierających informacje
niezbędne do sporządzenia przez Zarząd Emitenta wniosku, o którym mowa powyżej.
Wprowadzanie Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje
w kapitale zakładowym Emitenta, następować będzie sukcesywnie, w miarę obejmowania Akcji przez
Obligatariuszy, po wydaniu odpowiednich decyzji KDPW oraz zarządu GPW.
Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: (a) Akcje wydane lub
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym najpóźniej
do dnia dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta (włącznie), biorą udział w
podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy (tj. za okres od dnia 1 stycznia
roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje zostały wydane lub
zapisane); (b) Akcje wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy
ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta, biorą udział w podziale zysku począwszy od
zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku (tj, od
dnia 1 stycznia tego roku obrotowego).
Jeżeli po Dacie Przydziału Obligacji a przed Datą Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji
na Akcje zarejestrowana zostanie zmiana statutu Emitenta w następstwie której dojdzie do zmiany
wartości nominalnej akcji Spółki, wówczas Cena Konwersji zostanie zmieniona w ten sposób, że
zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji Emitenta istniejących (to jest zapisanych na
rachunkach papierów wartościowych) przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po
zmianie wartości nominalnej. Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację w
przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej stanowiącej iloraz
wartości nominalnej Obligacji – to jest kwoty 1.000 złotych oraz Ceny Konwersji ustalonej w
sposób opisany powyżej.
W przypadku dokonania przez Emitenta po Dacie Przydziału Obligacji a przed Datą Wykupu i przed
zamianą wszystkich Obligacji na Akcje emisji akcji po cenie niższej niż Cena Konwersji lub
przyznania przez Emitenta jakimkolwiek osobom praw do objęcia akcji po cenie niższej niż Cena
Konwersji które mogłyby zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym aniżeli 1 rok od Daty
Wykupu, Cena Konwersji zostanie zmieniona z dniem zarejestrowania emisji lub nabycia praw do
objęcia akcji, o których mowa powyżej i będzie równa najniższej z cen emisyjnych kolejnych
serii akcji lub najniższej z cen emisyjnych wynikających z przyznanych praw do akcji, o których
mowa powyżej. W przypadku gdy w wyniku zmiany Ceny Konwersji pozostająca do objęcia liczba
Akcji nie będzie wystarczająca do dokonania zamiany wszystkich nieumorzonych Obligacji,
Obligacje nie mogące być ze względu na niedobór Akcji zamienione na należną liczbę Akcji będą w
chwili złożenia
Oświadczenia o Zamianie Obligacji podlegać wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty
stanowiącej iloczyn (1) zaokrąglonego w dół ilorazu wartości nominalnej Obligacji i Ceny
Konwersji wyliczonej zgodnie z postanowieniami powyżej oraz (2) średniej arytmetycznej ceny
jednej akcji Emitenta z kursów zamknięcia notowań z okresu 3 (trzech) miesięcy (a w przypadku
gdy jest to okres krótszy niż trzy miesiące – z całego tego okresu) poprzedzających dzień
następujący 30 dni po dacie złożenia Oświadczenia o Zamianie przez Obligatariusza, któremu nie
można wydać należnej liczby Akcji.
W sytuacji o której mowa w poprzedzającym akapicie Obligacje nie będą jednak podlegać
wcześniejszemu wykupowi na zasadach określonych w tym punkcie jeżeli w terminie do 60 dni po
dacie złożenia Oświadczenia o Zamianie Emitent zapewni zwiększenie liczby akcji na które mogą
być zamienione Obligacje poprzez odpowiednią zmianę uchwały w sprawie emisji akcji lub podjęcie
nowej uchwały w trybie art. 448 ő 1 i ő 2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz uzyskanie
wszelkich zgód i zezwoleń niezbędnych do zapewnienia Obligatariuszom możliwości objęcia akcji.
Warunki Wypłaty oprocentowania z Obligacji
Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 3M z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej + 400
p.b. w skali roku w skali roku („Stopa Procentowa”).
Odsetki obliczane będą przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym
oraz przyjmując, że rok liczy 365 dni.
Kwotę Odsetek przypadających na jedną Obligację w danym Okresie Odsetkowym oblicza Agent
Emisji w pierwszym dniu każdego Okresu Odsetkowego („Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”) przy
zastosowaniu Stopy Procentowej ustalonej w tym dniu, przy czym w przypadku pierwszego Okresu
Odsetkowego, tym dniem będzie Dzień Emisji.
Oprocentowanie naliczane będzie przez Agenta Emisji przy zastosowaniu Stopy Procentowej od
Wartości Nominalnej Obligacji.
Odsetki płatne są w Dniach Odsetek. Pierwszy Dzień Odsetek przypada na 6 (sześć) miesięcy po
Dniu Emisji i stanowi dzień odpowiadający datą Dniowi Emisji, a gdyby takiego dnia w szóstym
miesiącu nie było – ostatni dzień tego miesiąca. Kolejne Dni Odsetek przypadać będą na 6
(sześć) miesięcy po poprzednim Dniu Odsetek, w dniu odpowiadającym datą poprzedniemu Dniu
Odsetek, a gdyby takiego dnia w szóstym miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
Naliczanie Odsetek od Obligacji ustanie w Dniu Wykupu, chyba że Emitent odmówi wykupu lub
wstrzyma wypłatę Wartości Nominalnej.
Zabezpieczenie:
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego
wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2010 r. wynosi 24 195 000 PLN
(dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Prognozy co do wysokości zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu wynoszą około 1 000 000 PLN
(jeden milion złotych), nie licząc zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji.
Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia,
które ma być sfinansowane z emisji obligacji serii C, oraz zdolność emitenta do wywiązywania
się ze zobowiązań wynikających z obligacji serii C:
Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Wynikające z Obligacji prawo do świadczenia niepieniężnego, polegającego na objęciu Akcji może
ulec przekształceniu na prawo do świadczenia pieniężnego, gdy zarząd Emitenta nie wystąpi do
KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie Akcji, w liczbie wynikającej ze złożonych Oświadczeń o
Zamianie Obligacji, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia złożenia tych Oświadczeń.
Świadczenie pieniężne stanowić będzie iloczyn dwóch wielkości: (1) liczby Akcji z wynikającej
z Oświadczeń o Zamianie Obligacji, co do których zarząd Emitenta nie złożył w terminie wniosku
o konwersję oraz (2) średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Emitenta z kursów zamknięcia
notowań z okresu 3 (trzech) miesięcy (a w przypadku gdy jest to okres krótszy niż trzy miesiące
– z całego tego okresu) poprzedzających dzień następujący 30 dni po dacie złożenia Oświadczenia
o Zamianie przez Obligatariusza, w następstwie którego Akcje nie zostały objęte wnioskiem o
konwersję. Świadczenie będzie wypłacone Obligatariuszowi na jego pisemne żądanie złożone
Emitentowi za pośrednictwem Agenta Emisji.
Emitent będzie zobowiązany zapłacić świadczenie pieniężne w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
przez Obligatariusza żądania wypłaty.
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w
przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – wynosi 41.662.500
głosów.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana
zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – wyniesie 128.399.649 głosów.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

14-01-2011

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →