Raport bieżący nr 21/2012

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2012 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 27 marca 2012 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Fundusz na rzecz IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (IDM) jako administratora zastawu, na będących własnością Funduszu 992 udziałach w kapitale zakładowym spółki Info-TV-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000019740.

2) Data i sposób ustanowienia zastawu:
Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego przy emisji obligacji zawartej dnia 13 marca 2012 r. pomiędzy Funduszem jako zastawcą a IDM jako administratorem zastawu oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 26 marca 2012 r., numer pozycji rejestru: 2300598.

3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:
992 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym spółki Info-TV-Operator Sp. z o.o. o wartości nominalnej 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy (Udziały).

4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym:
Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji serii G, które zostały wyemitowane przez Fundusz na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G z dnia 8 marca 2012 r.
W ramach emisji obligacji serii G z dnia 8 marca 2012 r. Fundusz wyemitował 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 13,5% w skali roku („Obligacje Serii G”). Obligacje Serii G wyemitowane zostały w ramach oferty prywatnej.

Wartość ewidencyjna aktywów:
Wartość księgowa Udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 12.501.870,52 PLN.

5) Charakter powiązań miedzy Funduszem a IDM:
Fundusz i jego osoby zarządzające oraz IDM i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na stosunek ich wartości do wysokości kapitału własnego Funduszu.

7) Nazwa jednostki, której udziały są przedmiotem zastawu, ich udział w kapitale zakładowym jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitałowej Funduszu, a także udział Funduszu w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki:
Info-TV-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408892, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Świdniku.
992 Udziałów stanowi 25% z ogólnej liczby 3.964 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów tej spółki. Wartość nominalna pakietu 992 Udziałów wynosi 1.984.000 PLN (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), wartość nominalna każdego Udziału wynosi 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych). Udziały traktowane są przez Fundusz jako długoterminowa lokata kapitałowa.

Fundusz posiada łącznie 2.427 udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-Operator Sp. z o.o. stanowiących 61,23% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INFO-TV-Operator Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

04-04-2012

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu
Marcin Frączek – Członek Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →