Raport bieżący nr 20/2009

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomościw 2008 roku.

 

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. informuje, że w 2008 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu
01. 01/08 2/01/2008 Informacja w sprawie niestosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
02. 02/08 18/01/2008 Wykaz raportów w 2007 r.
03. 03/08 18/01/2008 Daty przekazywania raportów w 2008 roku.
04. 04/08 21/01/2008 Zapłata podatku dochodowego PIT
05. 05/08 24/01/1008 Znaczne pakiety – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
06. 06/08 31/01/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
07. 07/08 6/02/2008 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad NWZ Funduszu
08. 08/08 6/02/2008 Wypowiedzenie Umowy o zarządzanie
09. raport kwartalny 29/02/2008 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007
10. 09/08 04/03/2008 Zawarcie znaczących umów – lokaty
11. 10/08 04/03/2008 Zwołanie NWZ oraz projekty uchwał
12. 11/08 06/03/2008 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/08
13. 12/08 13/03/2008 Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji
12. Korekta raportu 09/08 17/03/2008 Korekta raportu bieżącego nr 9 – zawarcie znaczących umów – lokaty
13. 13/08 17/03/2008 Zbycie znaczących aktywów – sprzedaż akcji Feroco S.A.
14. 14/08 17/03/2008 Zawarcie znaczących umów – lokaty
15. 15/08 17/03/2008 Znaczne pakiety akcji – zbycie akcji Funduszu przez AIB Capital Markets
16. 16/08 17/03/2008 Znaczne pakiety akcji – nabycie akcji Funduszu przez BBI Capital NFI
17. 17/08 17/03/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pani Beaty Kukawki
18. 18/08 17/03/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pani Marzeny Tomeckiej
19. 19/08 17/03/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pana Witolda Radwańskiego
20. 20/08 17/03/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pana Piotra Oskroby
21. 21/08 17/03/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pana Roberta Bożyka
22. 22/08 17/03/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Skalskiego
23. 23/08 19/03/2008 Rezygnacja czonków Rady Nadzorczej Funduszu
24. 24/08 19/03/2008 Uchwały podjęte na NWZ Funduszu
25. 25/08 19/03/2008 Powołanie członków Rady Nadzorczej
26. 26/08 19/03/2008 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% NWZ
27. 27/08 20/03/2008 Znaczne pakiety – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
28. 28/08 26/03/2008 Wypowiedzenie znaczących umów – TBO Opakowania S.A.
29. 29/08 31/03/2008 Zawarcie znaczących umów – lokaty
30. 30/08 01/04/2008 Rozwiązanie Umowy o zarządzanie – porozumienie
31. 31/08 01/04/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pani Marzeny Tomeckiej – skrócenie terminu
32. 32/08 01/04/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pana Witolda Radwańskiego – skrócenie terminu
33. 33/08 01/04/2008 Rezygnacja członka Zarządu Pana Piotra Oskroby – skrócenie terminu
34. 34/08 01/04/2008 Rezygnacja członka zarządu Pana Roberta Bożyka – skrócenie terminu
35. 35/08 01/04/2008 Powołanie członków Zarządu
36. 36/08 02/04/2008 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży akcji spółki TB Opakowania S.A. – informacja poufna
37. 37/08 07/04/2008 Zawarcie znaczących umów – lokaty bankowe
38. 38/08 15/04/2008 Umowa sprzedaży akcji Spółki TB Opakowania S.A. oraz Umowa o przelew wierzytelności
39. 39/08 17/04/2008 Spełnienie warunku zawieszającego zawartego w Umowie sprzedaży akcji TB Opakowania S.A. oraz Umowie o przelew wierzytelności
40. 40/08 21/04/2008 Zawarcie umowy depozytu bankowego
41. 41/08 22/04/2008 Zbycie akcji spółki TB Opakowania S.A. oraz przelew wierzytelności
42. Uzupełnienie 41/08 24/04/2008 Sprzedaż akcji TB Opakowania S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/08 wysłanego dn. 22 kwietnia 2008r.
43. 42/08 24/04/2008 Zawarcie umowy pożyczki
44. 43/08 29/04/2008 Zawarcie znaczącej umowy – lokaty
45. 44/08 06/05/2008 zawarcie znaczącej umowy – umowa depozytu bankowego
46. 45/08 14/05/2008 Zawarcie znaczącej umowy – umowa depozytu bankowego
47. 46/08 15/05/2008 znaczne pakiety akcji – nabycie akcji przez BBI Capital NFI S.A.
48. 47/08 15/05/2008 znaczne pakiety akcji – sprzedaż akcji przez BZ WBK S.A.
49. Raport okresowy 15/05/2008 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008
50. 48/08 20/05/2008 ZAWARCIE UMOWY DEPOZYTU BANKOWEGO
51. 49/08 28/05/2008 Zawarcie umowy depozytu bankowego
52. 50/08 04/06/2008 zawarcie umowy depozytu bankowego
53. 51/08 10/06/2008 zawarcie umowy depozytu bankowego
54. 52/08 17/06/2008 Zawarcie znaczącej umowy – lokaty
55. 53/08 24/06/2008 zawarcie umowy depozytu bankowego
56. Raport okresowy 30/06/2008 Skonsolidowany raport roczny RS 2007
57. Raport okresowy 30/06/2008 Raport roczny R 2007
58. 54/08 30/06/2008 zawarcie umowy depozytu bankowego
59. 55/08 03/07/2008 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
60. 56/08 14/07/2008 Informacja w trybie Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
61. 57/08 14/07/2008 Informacja w trybie Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
62. 58/08 18/07/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA
63. 59/08 19/07/2008 Podpisanie listu intencyjnego
64. 61/2008 29/07/2008 Wybór audytora
65. 62/2008 29/07/2008 Projekty Uchwał ZWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2008
66. 63/2008 05/08/208 Zawarcie znaczącej umowy
67. 64/08 11/08/2008 Zmiana listu intencyjnego
68. 65/08 12/08/2008 Korekta raportu bieżącego nr 64/2008
69. 66/08 12/08/2008 Rezygnacja z Rady Nadzorczej
70. 67/08 12/08/2008 Rezygnacja z Zarządu
71. 68/08 13/08/2008 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 12 sierpnia 2008
72. 69/08 13/08/2008 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
73. 70/08 13/08/2008 Zmiany w składzie Zarządu
74. Raport okresowy 14/08/2008 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008
75. 71/08 14/08/2008 Zbycie akcji własnych
76. 72/08 14/08/2008 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
77. 73/08 19/08/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
78. 74/08 04/09/2008 Zawarcie umowy depozytu bankowego
79. 75/08 09/09/2008 Informacja otrzymana od drugiej strony Listu Intencyjnego zawartego w dniu 18 lipca 2008 roku
80. 76/08 10/09/2008 Korekta raportu bieżącego nr 75/2008
81. 77/08 16/09/2008 Zbycie akcji własnych
82. 78/08 18/09/2008 Zbycie akcji własnych
83. 79/08 26/09/2008 Zbycie akcji własnych
84. 80/08 08/10/2008 Udzielenie pożyczki
85. 81/08 17/10/2008 Zmiana daty publikacji raportu za I półrocze 2008
86. Raport okresowy 22/10/2008 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008
87. 82/08 03/11/2008 Zmiana daty publikacji raportu za III kwartał 2008
88. Raport okresowy 05/11/2008 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008
89. 83/08 13/11/2008 Rezygnacja z Zarządu
90. 84/08 18/11/2008 Zawarcie warunkowych umów inwestycyjnych w związku z przygotowywaniem nowej strategii inwestycyjnej Funduszu
91. 85/08 18/11/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA
92. 86/08 26/11/1008 Projekty Uchwał NWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 10 grudnia 2008
93. 87/08 10/12/2008 Rezygnacja z Rady Nadzorczej
94. 88/08 10/12/2008 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 10 grudnia 2008
95. 89/08 10/12/2008 Komentarz Zarządu do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia SA z dnia 10 grudnia 2008
96. 90/08 10/12/2008 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
97. 91/08 16/12/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ
98. 92/08 23/12/2008 Podpisanie aneksów do warunkowych umów inwestycyjnych
99. 93/08 24/12/2008 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarządu

23 marca 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 13/2020

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. […]

Więcej →

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →