Raport bieżący nr 18/2013

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Romford Investments Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r., informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2013 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 11 kwietnia 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Emitenta na będących własnością Emitenta 263.535 udziałach w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Romford”).

1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:
Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000019740.

2) Data i sposób ustanowienia zastawu:
Zastaw został ustanowiony na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 12 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą a Kancelarią Wojnar, Gajek, Smołuch i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie („WGSW”), jako administratorem zastawu oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 10 kwietnia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2349451.

3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:
263.535 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy („Udziały”).

4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym:
Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji serii G, które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G z dnia 8 marca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 01/03/2013 z dnia 12 marca 2013 r. oraz uchwałą nr 04/03/2013 z dnia 27 marca 2013 r.
W ramach emisji obligacji serii G z dnia 8 marca 2012 r. Emitent wyemitował 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 13,5% w skali roku („Obligacje Serii G”). Obligacje Serii G wyemitowane zostały w ramach oferty prywatnej. Informacja o emisji Obligacji Serii G była przekazywana w raporcie bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 r., a następnie raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. i nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
Wartość ewidencyjna aktywów: Wartość księgowa Udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 7.652.704 PLN.

5) Charakter powiązań miedzy Emitentem a WGSW:
WGSW pełni funkcję administratora zastawu, działającego w imieniu własnym na rachunek obligatariuszy Obligacji Serii G. Emitent i jego osoby zarządzające oraz WGSW i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na stosunek ich wartości do wysokości kapitału własnego Emitenta.

7) Nazwa jednostki, której udziały są przedmiotem zastawu, ich udział w kapitale zakładowym jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitałowej Emitenta, a także udział Emitenta w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki:
Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409852, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
263.535 Udziałów stanowi 25% z ogólnej liczby 1.054.140 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści) udziałów tej spółki. Wartość nominalna pakietu 263.535 Udziałów wynosi 13.176.750 PLN, wartość nominalna każdego Udziału wynosi 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych). Udziały wykazane są w księgach Emitenta jako aktywo przeznaczone do zbycia i mają charakter lokaty krótkoterminowej.

Emitent posiada łącznie 1.054.140 udziałów w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Romford Investments Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

17 kwietnia 2013 roku

 

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →