Raport bieżący nr 17/2013

Zmiana praw z obligacji serii G Magna Polonia SA

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust.1 pkt 10 i § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 28 marca 2013r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 04/03/2013 w sprawie zmiany „Uchwały nr 01/03/2013 z dnia 12 marca 2013 r. Zarządu Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G w formie materialnej” („Uchwała Zmieniająca II”). Informacja o emisji obligacji serii G była przekazywana w raporcie bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 r., a następnie raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. Zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 8 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 8 000 (osiem tysięcy) obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) („Obligacje”).
W Uchwale Zmieniającej II, zmienione zostały warunki wykupu obligacji w dniu wykupu, tj. w dniu 13 września 2013 roku, ten sposób, że wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty stanowiącej 103% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Jednocześnie Zarząd Magna Polonia informuje, iż warunki wcześniejszego wykupu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. nie uległy zmianie.

Pozostałe warunki emisji Obligacji przekazane raportem bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 oraz raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. nie uległy zmianie.

 

Marcin Frączek – Członek Zarządu

Edyta Słomska – Prokurent

 

28 marca 2013 roku

 

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →