Raport bieżący nr 17/2013

Zmiana praw z obligacji serii G Magna Polonia SA

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust.1 pkt 10 i § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 28 marca 2013r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 04/03/2013 w sprawie zmiany „Uchwały nr 01/03/2013 z dnia 12 marca 2013 r. Zarządu Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G w formie materialnej” („Uchwała Zmieniająca II”). Informacja o emisji obligacji serii G była przekazywana w raporcie bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 r., a następnie raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. Zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 8 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 8 000 (osiem tysięcy) obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) („Obligacje”).
W Uchwale Zmieniającej II, zmienione zostały warunki wykupu obligacji w dniu wykupu, tj. w dniu 13 września 2013 roku, ten sposób, że wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty stanowiącej 103% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Jednocześnie Zarząd Magna Polonia informuje, iż warunki wcześniejszego wykupu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. nie uległy zmianie.

Pozostałe warunki emisji Obligacji przekazane raportem bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 oraz raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 marca 2013 r. nie uległy zmianie.

 

Marcin Frączek – Członek Zarządu

Edyta Słomska – Prokurent

 

28 marca 2013 roku

 

Aktualności

Raport bieżący 10/2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta […]

Więcej →

Raport bieżący 9/2019

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej […]

Więcej →