Raport bieżący nr 17/2012

Emisja obligacji serii G

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. („Spółka”, „Fundusz”), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 8 000 (osiem tysięcy) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) („Obligacje”).

Cel emisji Obligacji:
Obligacje zostały wyemitowane w celu sfinansowania statutowej działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek.

Rodzaj Obligacji:
Obligacje są obligacjami na okaziciela i będą posiadały formę dokumentu.
Depozyt Obligacji będzie prowadzony przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie.

Cena emisyjna Obligacji:
Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

Warunki wykupu Obligacji i warunki wypłaty oprocentowania z Obligacji:
Emitent zobowiązuje się do dokonania wykupu Obligacji w terminie wykupu tj. w dniu 13 września 2013 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.
Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 13,5% rocznie, naliczaną od dnia przydziału włącznie, przyjmując, że rok liczy 365 dni. Kwota odsetek na dany dzień zostanie obliczona przez firmę inwestycyjną prowadzącą depozyt Obligacji. Odsetki będą wypłacane w dniach 14 września 2012 roku, 14 marca 2013 roku oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza wskazany w Deklaracji nabycia Obligacji, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku w siedzibie firmy inwestycyjnej prowadzącej depozyt Obligacji. Oprocentowanie będzie naliczane za okresy odsetkowe, tj. od pierwszego do ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, przy czym pierwszym dniem pierwszego okresu odsetkowego będzie dzień przydziału Obligacji obligatariuszom, a pierwszymi dniami kolejnych okresów odsetkowych są 14 września 2012 roku, 14 marca 2013 roku. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 (szósty) dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek.
Wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy na warunkach określonych w ofercie nabycia Obligacji.
Do chwili wykupienia wszystkich Obligacji Emitent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Obligatariuszy, o wszelkich zdarzeniach, które mają negatywny wpływ na realizację uprawnień Obligatariuszy i zobowiązań Emitenta wynikających z emisji Obligacji.

Zabezpieczenie:
Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy, na należących do Emitenta udziałach spółki INFO-TV- OPERATOR sp.z o.o. z siedzibą w Zamościu, do najwyższej sumy zabezpieczenia 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). Wartość jednego Udziału według wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta z dnia 6 marca 2012 r. wynosi 21.713,42 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych czterdzieści dwa grosze). Zastaw zostanie ustanowiony na 992 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesięciu dwóch) udziałach.
Administratorem zastawu będzie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 42 248 000 PLN (czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych). Wysokość zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu nie powinna przekroczyć wartości netto aktywów Funduszu.

09-03-2012

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu
Marcin Frączek – Członek Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 13/2020

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. […]

Więcej →

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →