Raport bieżący nr 16/2011

Uchwały podjęte przez ZWZ Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A w dniu 24 maja 2011r.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8), i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości:
1. treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (ZWZ) w dniu 24 maja 2011 r.,
2. informację o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
3. informację o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZ, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły

Uchwała Nr 1
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art.32 ust.1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz §6 ust.3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Sylwię Taczanowską-Wileńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego, oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 44.100.211, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w dniu 24 maja 2011 roku w brzmieniu:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania z działalności Funduszu oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku;
b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku;
c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku;
d) pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku;
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku;
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku;
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku;
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku.
7) Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego, oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 44.100.211, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała porządkowa
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego, oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 44.100.211, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 4
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 5
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w kwocie 26.189 tys. PLN,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.985 tys. PLN,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wartość kapitału własnego w kwocie 74.367 tys. PLN,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 480 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego, oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 44.100.211, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 26.189 tys. PLN powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2010 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego, oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 44.100.211, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 8
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.965 tys. PLN,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 39.698 tys. PLN,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wartość kapitału własnego w kwocie 34.976 tys. PLN,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie minus 1.559 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego, oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 44.100.211, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Albertowi Tadeuszowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Albertowi Tadeuszowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 10
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Łukaszowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Łukaszowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 11
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Witoldowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Witoldowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 12
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Kindze Izabeli Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Izabeli Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania..

Uchwała Nr 13
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Zbigniewowi Stanisławowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Stanisławowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 14
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Janowi Barszczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Janowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 15
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Jackowi Waldemarowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Waldemarowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 16
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Tadeuszowi Piętce z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 11 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Uchwała Nr 17
z dnia 24 maja 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art.392 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust.1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, to jest od dnia 1 stycznia do dnia 14 lipca 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 44.100.211 akcji, to jest 50,84 % kapitału zakładowego. Oddano 44.100.211 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 43.450.211 głosów, przeciw 650.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Funduszu informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Funduszu w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Jednocześnie, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia, Zarząd Funduszu informuje, że zostały zgłoszone sprzeciwy do następujących uchwał: 3, 4, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

25-05-2011

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →