Raport bieżący nr 15/2013

Zmiany w składzie Zarządu

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje, że w dniu 21 marca 2013 r. Pan Jarosław Mikos złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 22 marca 2013 r. Jednocześnie w dniu 21 marca 2013r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 22 marca 2013 r. Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki wyrazili podziękowanie Panu Jarosławowi Mikosowi za bardzo efektywną pracę na rzecz Grupy Kapitałowej Magna Polonia oraz za zaangażowanie w jej rozwój, życząc mu powodzenia i wielu sukcesów zawodowych w dalszej pracy.

Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące nowo powołanego Prezesa Zarządu, Pana Mirosława Janisiewicza Spółka przekazuje poniżej:

Pan Mirosław Janisiewicz, urodzony w 1977 r., w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 17 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A., w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od lipca 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta, Mediatel SA. Pan Mirosław Janisiewicz jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Romford Investments Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Elterix SA.
Pan Mirosław Janisiewicz jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki reprezentujące 18,98% kapitału zakładowego Magna Polonia SA, a razem ze spółką prawa cypryjskiego pod firmą Rasting Limited (w której Pan Mirosław Janisiewicz posiada 50% udziałów), dysponują akcjami Magna Polonia SA, stanowiącymi 42,85 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Janisiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Marcin Frączek – Członek Zarządu

Edyta Słomska – Prokurent

 

22 marca 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 15/2018

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 17 września 2018 r. powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki. Pierwsze powiadomienie dotyczy zbycia w dniu 12 września 2018 roku, na rynku regulowanym łącznie […]

Więcej →

Raport bieżący 14/2018

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta – Magna Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisała z Imagis SA z siedzibą w Warszawie („Imagis”) umowę regulującą status wymagalnych wierzytelności Magna Polonia sp. z o.o. wobec Imagis, […]

Więcej →