Raport bieżący nr 15/2012

Uchwały podjęte przez NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 8 marca 2012 roku

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości:
1. treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (NWZ) w dniu 8 marca 2012 r.
2. informację o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Karola Kucha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 08 marca 2012 roku w brzmieniu:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia
5.Przedstawienie umotywowania oraz podjęcie uchwały w sprawie:
1) udzielenia Zarządowi uzupełniającego upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,
2) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,
3) zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego,
6.Przedstawienie dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
7.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie: 1/ udzielenia Zarządowi uzupełniającego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,
2/ dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,
3/ zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 444 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki wskazanej w niniejszej uchwale polegającej na udzieleniu uzupełniającego upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
§ 2.
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w celu upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1, w ten sposób, iż w Statucie Spółki dotychczasowe postanowienia art. 9 ustępy 9.3 do 9.5 oraz ust. 9.8 otrzymują następujące brzmienie:
„9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.
9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.155.286,10 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i dziesięciu groszy) poprzez emisję do 61.552.861 (sześćdziesięciu jeden milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.
9.5 Zarząd jest upoważniony do emisji, z wyłączeniem prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem:
(a) 18 października 2014 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 9.3,
(b) 18 października 2014 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 9.4.
9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”
§ 3.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki z chwila dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 zdanie ostatnie Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w związku z dokooptowaniem Pana Piotra Woźnego do składu Rady Nadzorczej Funduszu w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2011 roku, postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdzić dokooptowanie – w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2011 roku – do składu Rady Nadzorczej Funduszu, Piotra Woźnego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte w uchwale numer 3 podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08 marca 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.243.233 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.243.233, z czego 45.243.233 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Funduszu informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Funduszu w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

08-03-2012

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu
Marcin Frączek – Członek Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →