Raport bieżący nr 14/2010

Uchwały podjęte przez ZWZ Funduszu w dniu 7 czerwca 2010r.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 7 czerwca 2010 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Artura Stefaniaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jarosław Michalik stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 7 czerwca 2010 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania z działalności Funduszu oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
b. sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
d. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
d. pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r..
7. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:
§1
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.253.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” oddano 650.000, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., obejmujące:
1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 1.960 tys. zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.792 tys. zł (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.662 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.456 tys. zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.960 tys. zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. obejmujące:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 148.583 tys. zł (sto czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące dochód całkowity w kwocie 1.927 tys. zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.389 tys. zł (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.244 tys. zł (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 2 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 3 lutego 2009 roku do dnia 8 czerwca 2009 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.883.333 akcji, stanowiących 55,20 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.883.333, z czego 47.883.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, akcjonariusz Jarosław Michalik nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu i Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 stycznia 2009 roku oraz Członka Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 30 stycznia 2009 roku do dnia 27 marca 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Dariuszowi Zychowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia 2009r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Krzysztofowi Zdanowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Grzegorzowi Kubicy z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Arturowi Olszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Lilianie Tahery z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Lilianie Tahery absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia n 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Barszczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Jackowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 47.903.333 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 47.903.333, z czego 47.903.333 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

7 czerwca 2010r.

Albert Kuźmicz-Prezes Zarządu
Jarosław Michalik-Wiceprezes Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →