Raport bieżący nr 14/2009

Zawiadomienie o nabyciu akcji funduszu.

 

Zarząd NFI Magna Polonia SA (Fundusz) działając na podstawie art. 70 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż otrzymał od akcjonariuszy: spółki Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, spółki Evotec Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr oraz od Pana Zbigniewa Kazimierczaka zawiadomienie o nabyciu przez nich akcji w Funduszu:

Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, („Rasting”) nabył, w dniu 24 lutego 2009 roku, akcje dające prawo wykonywania 57.233.333 (słownie: pięćdziesięciu siedmiu milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Nabycie udziału Rasting nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2009 roku podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu dokonanego na mocy uchwały nr 5/2008 oraz uchwały nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 10 grudnia 2008 roku, w którym to podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu uczestniczył Rasting, obejmując akcje, o których mowa w zawiadomieniu Rasting.
Zgodnie z zawiadomieniem Rasting powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w dniu 25 lutego 2009 roku.
Przed dniem 24 lutego 2009 roku Rasting nie posiadał żadnych akcji w Funduszu. Obecnie Rasting posiada 57.233.333 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje w Funduszu, stanowiące 65,98% w kapitale zakładowym Funduszu oraz reprezentujące 57.233.333 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosy, stanowiące 65,98% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
Jednocześnie, w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, celem wykonania obowiązków wynikających z art. 73 ust. 2 Ustawy, Rasting zamierza ogłosić wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym Funduszu, tak aby zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
Ponadto, obecnie podmioty zależne Rasting nie posiadają akcji Funduszu. Rasting nie zawarł też z żadnym podmiotem trzecim umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu.

Evotec Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Evotec”) nabył, w dniu 24 lutego 2009 roku, akcje dające prawo wykonywania 7.466.667 (słownie: siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Fundszu.
Nabycie udziału Evotec nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2009 roku podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu dokonanego na mocy uchwały nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 10 grudnia 2008 roku, w którym to podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu uczestniczył Evotec.
Zgodnie z zawiadomieniem Evotec powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w dniu 25 lutego 2009 roku.
Przed dniem 24 lutego 2009 roku Evotec nie posiadał żadnych akcji w Funduszu. Obecnie Evotec posiada 7.466.667 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji w Funduszu, stanowiących 8,61% w kapitale zakładowym Funduszu oraz reprezentujących 7.466.667 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 8,61% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
Ponadto w chwili obecnej podmioty zależne Evotec nie posiadają akcji Funduszu, Evotec nie zawarł też z żadnym podmiotem trzecim umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu.

Pan Zbigniew Kazimierczak nabył, w dniu 24 lutego 2009 roku, akcje dające prawo wykonywania 4.856.667 (słownie: czterech milionów ośmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
Nabycie udziału Pana Kazimierczaka nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2009 roku podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu dokonanego na mocy uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 10 grudnia 2008 roku, w którym to podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu uczestniczył Pan Kazimierczak.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Kazimierczak powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w dniu 25 lutego 2009 roku;
Przed dniem 24 lutego 2009 roku Pan Kazimierczak nie posiadał żadnych akcji w Funduszu. Obecnie Pan Kazimierczak posiada 4.856.667 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji w Funduszu, stanowiących 5,60% w kapitale zakładowym Funduszu oraz reprezentujących 4.856.667 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 5,60% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
Obecnie podmioty zależne od Pana Kazimierczaka nie posiadają akcji Funduszu. Ponadto Pan Kazimierczak nie zawarł z żadnym podmiotem trzecim umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu.

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarządu

 

27 lutego 2009r

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →