Raport bieżący nr 12/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. na 8 marca 2012 r.

Zarząd spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawyo ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 8 marca 2012 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia, zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMA NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

 

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

Zarząd spółki pod firmą NFI Magna Polonia S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 8 marca 2012 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.

2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia

6. Przedstawienie umotywowania oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1) udzielenia Zarządowi uzupełniającego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,

2) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,

3) zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego,

7. Przedstawienie dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki (art. 9 ustępy 9.3-9.5 oraz 9.8):

Aktualne brzmienie Statutu:

9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (słownie: trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

9.4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 18 października 2014 r.

9.5 Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 18 października 2014 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.

[…]

9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcje emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena ta nie może być niższa niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.

Proponowane brzmienie Statutu:

9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350 000 zł (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (słownie: trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 r.

9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6 155 286,10 zł (słownie: sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i dziesięciu groszy) poprzez emisję do 61 552 861 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 3 określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 r.

9.5 Zarząd jest upoważniony do emisji, z wyłączeniem prawa poboru, warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem:

(a) 18 października 2014 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 9.3,

(b) 18 października 2014 r. w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 9.4.

[…]

9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

 

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 15 lutego 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.

b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadający zdolność prawną przesyłają:

a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,

b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.

c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

 

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

 

2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać:

a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.

b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadający zdolność prawną przesyłają:

a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,

b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,

c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

 

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

 

3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

4. informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

a) Ogólne zasady uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

i.) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

ii.) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

iii.) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

iv.) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.

v.) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

vi.) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

vii.) Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.magnapolonia.com.pl

b) zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

 

Akcjonariusze Spółki („Mocodawcy”) udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa wiadomością e-mail na adres Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

W zawiadomieniu Mocodawca podaje:

i.) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z Mocodawcą,

ii.) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika do kontaktu z pełnomocnikiem.

 

Do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

i.) treść (tekst) pełnomocnictwa,

ii.) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości mocodawcy.

 

W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany mocodawca jest wpisany lub,

b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy.

c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

Ponadto pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności obowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

i.) odpis z rejestru, w którym dany pełnomocnik jest wpisany lub,

ii.) inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika.

iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

 

UWAGA:

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika

 

W celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka uprawniona będzie do nawiązania kontaktu z akcjonariuszem (mocodawcą) i pełnomocnikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Spółka może podjąć inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

 

5. możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

8. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Ksh,

 

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 lutego 2012 roku.

 

9. Prawo uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”) tj. na dzień 21 lutego 2012r.

W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uwaga:

W celu dopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 11 lutego 2012r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 22 lutego 2012r.), wystosować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

10. Lista akcjonariuszy

 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy Spółki, w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa, na trzy dni powszednie przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze będą mogli żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

11. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki: http://www.magnapolonia.com.pl/

 

12. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.magnapolonia.com.pl/

 

10-02-2012

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu
Marcin Frączek – Członek Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 16/2020

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2020 r. powiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie M. Janisiewicz_2020_11_18 Mirosław Janisiewicz – […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2020

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 05.10.2020 r. o podpisaniu przez spółkę zależną Emapa S.A. umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. („Umowa”) informuje, że: 1. Umowa spółki zależnej […]

Więcej →