Raport bieżący nr 12/2011

Powołanie członków Zarządu Funduszu dziewiątej kadencji

Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała do Zarządu Funduszu na kolejną, dziewiątą kadencję:
1. Pana Alberta Kuźmicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Funduszu;
2. Pana Jarosława Michalika powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Funduszu;
3. Pana Marcina Frączka powierzając mu funkcję Członka Zarządu Funduszu.
Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu.
Pan Albert Kuźmicz, Pan Jarosław Michalik oraz Pan Marcin Frączek pełnią funkcje w Zarządzie Funduszu bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) Rozporządzenia, dotyczące Panów Alberta Kuźmicza, Jarosława Michalika oraz Marcina Frączka, Zarząd Funduszu przekazuje poniżej:
Informacje o Panu Albercie Kuźmiczu:
Pan Albert Kuźmicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii, ukończył również studia podyplomowe MBA AE Poznań Georgia State University. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku na stanowisku kierownika Działu Usług Dodanych w PUT KOMA S.A. W latach 2001-2005 jako dyrektor generalny oraz członek zarządu w ICP Sp. z o.o. od podstaw zorganizował nowe przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu działalności operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu na terenie Wielkopolski. W 2005 roku zajmował stanowisko kierownika projektu w UPC Polska, a w latach 2005-2008 jako zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju w Vectra S.A. był współodpowiedzialny za tworzenie strategii jednego
z największych operatorów szerokopasmowych usług dla klientów indywidualnych w Polsce. W tym samym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu w Teleplus Sp. z o.o. W 2007 roku uczestnicząc
w jednej z największych niezależnych polskich grup telekomunikacyjnych w Polsce sprawował nadzór nad uruchamianiem nowego przedsięwzięcia na Ukrainie. W roku 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w firmie LitPol Link Sp. z o.o., która została powołana przez operatorów Krajowych Systemów Energetycznych Polski i Litwy w celu realizacji strategicznego projektu dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Pan Albert Kuźmicz współpracował ponadto z Ogólnopolską Izbą Komunikacji Kablowej nad projektem Internet w Szkołach, pełnił również funkcję doradcy Ministra Łączności Tomasza Szyszki w zakresie problematyki m.in. VoIP, liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Pan Albert Kuźmicz zasiada również członkiem Radach Nadzorczych INFO-TV-FM Sp. z o.o., Mediatel S.A, Elterix S.A., Żnińska Kolej Powiatowa Sp z o.o. oraz Appsinth Sp. z o.o.. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółek Polskie Sieci Cyfrowe
Sp. z o.o. oraz Rueda Fund Sp. z o.o..
Pan Albert Kuźmicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o Panu Jarosławie Michaliku
Jarosław Michalik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni. Karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku od stażu w dziale audytu i doradztwa gospodarczego firmy Arthur Andersen, gdzie obsługiwał podmioty z sektora bankowego oraz fundusze inwestycyjne. W 2002 roku rozpoczął pracę w Grupie Softbank S.A. na stanowisku kontrolera finansowego, po czym od 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie SPIN S.A. odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie w 2008 roku był szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polska a Litwą. Od 2004 roku jako konsultant prowadził liczne projekty
z zakresu finansów i prawa podatkowego dla czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, a w szczególności: współpracował w zakresie tworzenia polityki podatkowej dla największych operatorów alternatywnych w Polsce; przeprowadzał liczne transakcje przejęć współpracując z wiodącą grupą medialną w Polsce; uczestniczył w procesie pre-IPO dla czołowej platformy cyfrowej w Polsce; współtworzył politykę cen transferowych dla polskich
i międzynarodowych grup kapitałowych; uczestniczył w procesach opiniowania zmian legislacyjnych aktów wykonawczych do Prawa Telekomunikacyjnego związanych z rachunkowością regulacyjną. Od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu NFI Magna Polonia S.A.. Ponadto Pan Jarosław Michalik zasiada w Radach Nadzorczych spółek Mediatel S.A., Telepin S.A. oraz Appsinth Sp. z o.o. oraz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Techgen Sp. z o.o..
Pan Jarosław Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o Panu Marcinie Frączku:
Marcin Frączek ma 31 lat. W 2003 roku uzyskał tytuł magistra-inżyniera Zarządzania i Marketingu
w Przemyśle Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył Studia podyplomowe na kierunkach Negocjacje i Public Relations oraz Studium Prawa Europejskiego. Od 2004 związany z branżą telekomunikacyjną i spółką INFO-TV-FM. W INFO-TV-FM był współodpowiedzialny za nadzór, analizę i ocenę realizowanych projektów inwestycyjnych oraz dokumentację finansową projektów. Odpowiadał za opracowanie dokumentacji związanej z zewnętrznymi źródłami finansowania inwestycji oraz projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W INFO-TV-FM nadzorował również procesy realizacji projektów dotowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto opracowywał analizy rynku telekomunikacyjnego pod kątem nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. W latach 2005 do 2009 Pan Marcin Frączek pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej INFO-TV-FM Sp. z o.o. Pracę w INFO-TV-FM rozpoczynał jako Specjalista ds. analiz finansowych, aktualnie pełni funkcję Doradcy Zarządu ds. dotacji Unii Europejskiej. Pan Marcin Frączek od 2009 roku jest Członkiem Zarządu NFI Magna Polonia S.A.
Pan Marcin Frączek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu
i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

14-04-2011

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jaroaław Michalik – Wiceprezes Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 16/2020

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2020 r. powiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie M. Janisiewicz_2020_11_18 Mirosław Janisiewicz – […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2020

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 05.10.2020 r. o podpisaniu przez spółkę zależną Emapa S.A. umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. („Umowa”) informuje, że: 1. Umowa spółki zależnej […]

Więcej →