Raport bieżący nr 1/2011

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian statutu Funduszu

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust.1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 lit a i § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje niniejszym o tym, że Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31 grudnia 2010 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2010 r.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D Spółki przez obligatariuszy obligacji serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2010 r. Kapitał zakładowy został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
W przypadku przeprowadzenia emisji akcji serii D w uchwalonej liczbie, 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji uprawniać będzie do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.673.714,90 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 86.737.149 (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ponadto warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jednocześnie, w związku z zarejestrowaniem przez Sąd zmian w Statucie Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

5-01-2011

Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →