Raport bieżący nr 1/2010

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku.

 

Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) podaje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Funduszu w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 65/79. Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.magnapolonia.com.pl.
Jednocześnie zgodnie z art. 27 rozporządzenia 809/2004 Zarząd Funduszu oświadcza, że niektóre informacje, zawarte w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Fundusz w roku 2009 mogą być nieaktualne.

Lp.

Numer raportu

Data publikacji

Temat raportu

1

1/2009

2009-01-12

Nabycie akcji przez osobę powiązaną

2

2/2009

2009-01-30

Udzielenie pożyczki

3

3/2009

2009-01-30

Zakończenie negcjacji

4

4/2009

2009-01-31

Zmiany w składzie Zarządu

5

5/2009

2009-01-31

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

6

6/2009

2009-01-31

Spełnienie warunków oraz zawarcie umów znaczących

7

7/2009

2009-01-31

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu

8

8/2009

2009-01-31

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009

9

6/2009 KOR

2009-02-02

Korekta raportu bieżącego nr 6 z dnia 31 stycznia 2009r.

10

9/2009

2009-02-06

Nabycie aktywów o znacznej wartości

11

QSr 4/2008

2009-02-13

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008

12

10/2009

2009-02-13

Korekta w treści raportu kwartalnego SAF QSr 4/2009

13

11/2009

2009-02-25

Decyzja o zwołaniu NWZ

14

12/2009

2009-02-25

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

15

13/2009

2009-02-27

Zmiana siedziby spółki

16

14/2009

2009-02-27

Zawiadomienie o nabyciu akcji Funduszu

17

15/2009

2009-03-02

Zawiadomienie o nabyciu akcji Funduszu

18

16/2009

2009-03-10

Decyzja o zwołaniu NWZ

19

17/2009

2009-03-12

Złożenie wniosku do UKE

20

18/2009

2009-03-13

Zawiadomienie otrzymane w trybie art..69 pkt.1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

21

19/2009

2009-03-16

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2009r.

22

20/2009

2009-03-23

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

23

21/2009

2009-03-27

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 10 kwietnia 2009r.

24

22/2009

2009-03-27

Rezygnacja Członka Zarządu

25

23/2009

2009-03-27

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

26

24/2009

2009-03-30

Stanowisko Zarządu NFI Magna Polonia dotyczące wezwania ogłoszonego przez Rasting Limited

27

25/2009

 2009-03-30

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

28

24/2009

2009-03-30

Korekta raportu bieżącego nr 24/2009

29

26/2009

2009-03-30

Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 30 marca 2009r

30

27/2009

2009-03-30

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Funduszu

31

28/2009

2009-03-30

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

32

29/2009

2009-03-31

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

33

RS/2008

2009-04-02

Skonsolidowany raport roczny SA-RS za 2008 rok

34

R/2008

2009-04-02

Jednostkowy raport roczny SA-RS za 2008 rok

35

30/2009

2009-04-10

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Funduszu

36

31/2009

2009-04-10

Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 10 kwietnia 2009r

37

32/2009

2009-04-14

Informacja o nabyciu akcji Funduszu przez członka organu zarządzającego Funduszu

38

33/2009

2009-04-24

Zawiadomienie o otrzymaniu informacji o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Funduszu

39

34/2009

2009-04-30

Informacja o nabyciu akcji Funduszu przez członka organu zarządzającego Funduszu

40

20/2009 KOR

2009-04-28

Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 20/2009 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiedomości w 2008 roku.

41

30/2009 KOR

2009-04-28

Korekta raportu bieżącego nr 30/2009

42

35/2009

2009-05-04

Decyzja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu

43

35/2009 KOR

2009-05-08

Korekta Raportu Bieżącego nr 35/2009 Decyzja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu

44

36/2009

2009-05-08

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Funduszu

45

QSr 1/2009

2009-05-15

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009

46

37/2009

2009-05-20

Korekta raportów rocznych R/2008 i RS/2008

47

38/2009

2009-05-22

Powołanie członków Zarządu Funduszu ósmej kadencji

48

39/2009

2009-05-22

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Funduszu

49

40/2009

2009-05-22

Tekst jednolity statutu Funduszu

50

41/2009

2009-05-22

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 8 czerwca 2009r.

51

42/2009

2009-05-25

Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną

52

1/2009/T

2009-06-05

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. zwołanym na dzień 08 czerwca 2009 roku

53

43/2009

2009-06-08

Uchwały podjęte przez ZWZ Funduszu w dniu 08 czerwca 2009r.

54

44/2009

2009-06-08

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Funduszu

55

45/2009

2009-06-12

Przystąpienie do spółki oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.

56

46/2009

2009-06-17

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości

57

47/2009

2009-06-26

Informacja o otrzymaniu przez podmiot zależny Funduszu decyzji Prezesa UKE o rezerwacji częstotliwości

58

48/2009

2009-07-06

Informacja o transakcjach na akcjach Funduszu dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego.

59

49/2009

2009-07-06

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmiejszeniu udziału w kapitale zakładowym Funduszu.

60

50/2009

2009-07-10

Emisja obligacji Funduszu

61

51/2009

2009-07-10

Nabycie aktywa o znacznej wartości przez spółkę zależną Funduszu

62

52/2009

2009-07-27

Tekst jednolity statutu Funduszu

63

53/2009

2009-07-27

Zakończenie emisji obligacji Funduszu

64

54/2009

2009-07-30

Informacja o podjęciu przez podmiot zależny Funduszu współpracy z firmą Motorola Limited

65

55/2009

2009-08-10

Zmiana zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości

66

SA-PS 2009

2009-08-31

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2009r

67

56/2009

2009-09-07

Informacja o korekcie skonsolidowanego sprawozdania NFI Magna Polonia S.A. za I kwartał 2009 roku.

68

57/2009

2009-09-22

Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej INFO-TV-FM Sp. z o.o.

69

58/2009

2009-10-01

Przyjęcie przez KDPW S.A. akcji serii B i C do depozytu papierów wartościowych.

70

59/2009

2009-10-07

Dopuszczenie i wprowadzenie przez GPW akcji serii B i C do obrotu giełdowego.

71

60/2009

2009-10-08

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. ws. Rejestracji serii B i C.

72

61/2009

2009-10-15

Podpisanie Listu Intencyjnego przez Spółkę INFO-TV-FM

73

62/2009

2009-10-16

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Funduszu

74

63/2009

2009-10-16

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Funduszu

75

64/2009

2009-10-16

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Funduszu

76

65/2009

2009-10-20

Podpisanie Porozumienia o Współpracy przez spółkę zależną Funduszu

77

66/2009

2009-10-20

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Funduszu

78

67/2009

2009-11-02

Odstąpienie przez UPC Polska od współpracy w zakresie objętym przedmiotem Listu Intencyjnego

79

68/2009

2009-11-12

Zwołanie NWZA NFI Magna Polonia S.A.

80

69/2009

2009-11-12

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magfna Polonia S.A. na dzień 9 grudnia 2009 roku

81

QSr 3/2009

2009-11-13

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

82

70/2009

2009-11-19

Informacja o nabyciu akcji Funduszu przez członka organu zarządzającego Emitenta

83

71/2009

2009-12-02

Podpisanie Listu Intencyjnego przez spółkę zależną Funduszu

84

2/2009/T

2009-12-07

Lista akcjonariuszy Funduszu uprawnionych do udziału Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 grudnia 2009r.

85

72/2009

2009-12-09

Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 9 grudnia 2009r.

86

73/2009

2009-12-09

Liczba akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Funduszu

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

 

13 stycznia 2010r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →