Raport bieżący nr 11/2012

Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych

Zarząd spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) – informacje poufne, informuje, że w dniu 7 lutego 2012 r. Spółka wyemitowała 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 3.500.000. Emisja nastąpiła na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 20 października 2011 r.), uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 października 2011 r., uchwały nr 02/02/2012 Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2012 r. oraz § 9.5-9.8 Statutu Spółki.
Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję w ramach kapitału docelowego określonego w § 9.3 i następnych Statutu Spółki.
Wszystkie warranty serii A zostały objęte przez Pana Jarosława Mikosa – Prezesa Zarządu Spółki nieodpłatnie.
Termin wykonania praw do objęcia akcji nowej emisji wynikający z warrantów subskrypcyjnych serii A upływa w dniu 18 października 2014 r.
Wszystkie akcje nowej emisji wydawane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zostaną objęte za wkład pieniężny.
Cena emisyjna akcji nowej emisji wydawanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 0,30 zł (trzydzieści grosz) za jedną akcję.
Zarząd działając stosownie do treści art. 9.6 lit. b) Statutu za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w § 1 ust. 1 uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 października 2011 r. wyłączył prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

Podjęcie ww. uchwały o emisji warrantów jest kolejnym krokiem w realizacji zobowiązań Spółki w zakresie przyznania Prezesowi Zarządu akcji Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 20 października 2011 r. w uzasadnieniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 r. w sprawie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.

08-02-2012

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu
Marcin Frączek – Członek Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 2/2019

Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w jednostce stowarzyszonej Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Emitenta – spółce Agroimmoinvest Sp. z o.o. – w kwocie 3 884 tys. zł. Podstawą utworzenia […]

Więcej →

Raport bieżący 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →