Raport bieżący nr 104/2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji NFI Magna Polonia S.A.Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”, „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 r. otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu o treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
a) W dniu 13 grudnia 2012r. zbyłem poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego, 5 000 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000019740 („Fundusz”).
b) W dniu 17 grudnia 2012r. Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Funduszu (z którego wynika, iż na mnie spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie), zbył na rynku regulowanym 1 090 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1 lit. a), przysługiwało mi 31 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiące 22,5793% kapitału zakładowego Funduszu oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
Przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1 lit. b), Rasting Limited przysługiwało 34 314 434 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiące 24,6477% kapitału zakładowego Funduszu oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie przysługuje mi 26 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,9878% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
Aktualnie Rasting Limited przysługuje 33 224 434 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 23,8647% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
Łącznie zatem w wyniku zdarzenia, opisanego w pkt 1 lit. a) i b), mnie i Rasting Limited, przysługuje aktualnie 59 659 217 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiących 42,8525% kapitału zakładowego Funduszu oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
4) Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:
W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji, jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited, 66% kapitału zakładowego Funduszu.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Funduszu: brak;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.”Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


19 grudnia 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →