Raport bieżący nr 103/2012

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 grudnia 2012 r.


Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., (Fundusz) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się dnia 17 grudnia 2012 r. w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 65/79 (NWZ):

1/ Spółce Rasting Limited przysługiwało na NWZ 34.009.333 głosów, co stanowiło 35,04% głosów na NWZ oraz stanowi 24,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

2/ Panu Mirosławowi Janisiewiczowi przysługiwało na NWZ 31.434.783 głosów, co stanowiło 32,38% głosów na NWZ oraz stanowi 22,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

3/ Panu Cezaremu Gregorczukowi przysługiwało na NWZ 12.500.000 głosów, co stanowiło 12,88% głosów na NWZ oraz stanowi 8,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

4/ Spółce Mezzo Capital Sp. z o.o. przysługiwało na NWZ 8.077.120 głosów, co stanowiło 8,32% głosów na NWZ oraz stanowi 5,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

5/ Panu Adamowi Marcinkowskiemu przysługiwało na NWZ 6.700.000 głosów, co stanowiło 6,90% głosów na NWZ oraz stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


18 grudnia 2012 roku


Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →