Raport bieżący nr 103/2012

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 grudnia 2012 r.


Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., (Fundusz) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się dnia 17 grudnia 2012 r. w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 65/79 (NWZ):

1/ Spółce Rasting Limited przysługiwało na NWZ 34.009.333 głosów, co stanowiło 35,04% głosów na NWZ oraz stanowi 24,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

2/ Panu Mirosławowi Janisiewiczowi przysługiwało na NWZ 31.434.783 głosów, co stanowiło 32,38% głosów na NWZ oraz stanowi 22,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

3/ Panu Cezaremu Gregorczukowi przysługiwało na NWZ 12.500.000 głosów, co stanowiło 12,88% głosów na NWZ oraz stanowi 8,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

4/ Spółce Mezzo Capital Sp. z o.o. przysługiwało na NWZ 8.077.120 głosów, co stanowiło 8,32% głosów na NWZ oraz stanowi 5,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu;

5/ Panu Adamowi Marcinkowskiemu przysługiwało na NWZ 6.700.000 głosów, co stanowiło 6,90% głosów na NWZ oraz stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


18 grudnia 2012 roku


Aktualności

Raport bieżący 10/2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta […]

Więcej →

Raport bieżący 9/2019

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej […]

Więcej →