Raport bieżący nr 100/2012

Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.


Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz, Spółka) informuje, że w dniu 13 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Funduszu dokooptowała do swojego składu Pana Sebastiana Bogusławskiego jako członka Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pani Kingi Stanisławskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Funduszu.

Zarząd Funduszu podaje informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej.

Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Znajomość języków obcych: język angielski i język rosyjski – bardzo dobrze, język niemiecki – dobrze.
Przebieg kariery zawodowej:


11.2012 – obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej CubeITG
10.2012 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Polimex
06.2012 – obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Boryszew
11.2011 – 07.2012: Wiceprezes KSP Polonia Warszawa
06.2011 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Polska Agencja Prasowa
06.2010 – 11.2011 Członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Zakłady Azotowe Kędzierzyn
06.2009 – obecnie: Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Innovation Technology Group
03.2009 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej spółki Kolormix Sp. z o.o.
06.2008 – 11.2011 Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management
08.2007 – 05.2008 Wiceprezes PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne
05.2005 – 06.2007 Członek Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości
01.2005 – 06.2007 Dyrektor Inwestycyjny OFE Pekao
07.2004 – 08.2006 Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Elstar Oils
05.2004 – 03.2006 Członek Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna
04.2004 – 05.2005 Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Swarzędz
07.2003 – 12.2004 Zarządzający Funduszem OFE Pekao
05.2001 – 07.2003 Członek oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rafako
02.1999 – 06.2003 Zarządzający w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP
01.1999 – 02.1999 Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP

Inne istotne informacje:
05.1999 – Licencja doradcy inwestycyjnego nr 151
10.1997 – 02.1998 – Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych
07.1996 – Kings Street College, Londyn
06.1994, 07.1995 – International Language Academy, Cambrigde

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Bogusławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


13 grudnia 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 10/2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta […]

Więcej →

Raport bieżący 9/2019

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej […]

Więcej →