Raport bieżący nr 2/2010

Zarejestrowanie zmian Statutu Funduszu oraz tekst jednolity Statutu.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 29 grudnia 2009r. przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie zmian do Statutu Funduszu.

Przedmiotowe zmiany polegają na tym iż:
1) w Artykule 17 Statutu skreśla się ustęp 17.3;
2) zmienia się ust. 22.1 w Artykuł 22 Statutu w ten sposób, iż dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 3 (trzech) dni, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być skrócony.”
3) zmienia się ust. 22.4 w Artykuł 22 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„22.4 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”;
4) w Artykule 24 Statutu skreśla się ustęp 24.4;
5) zmienia się ust. 26.1 w Artykuł 26 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmieniu:
„26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 30 czerwca roku następnego po upływie roku obrotowego.”;
6) zmienia się ust. 26.2 w Artykuł 26 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmieniu:
„26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”
7) zmienia się ust. 26.4 w Artykuł 26 Statutu w ten sposób, iż dodaje się literę c) w brzmieniu:
„c) oraz zawsze , jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.”
8) w Artykule 26 Statutu dodaje się ust. 26.5 w brzmieniu:
„26.5 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”
9) zmienia się ust. 27.2 w Artykuł 27 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„27.2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
10) w Artykule 30 Statutu skreśla się ustęp 30.4;
11) zmienia się ust. 35.1 w Artykuł 35 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„35.1. W ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.”

Tekst jednolity Statutu Funduszu Zarząd przedstawia poniżej:

STATUT FUNDUSZU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy NFI Magna Polonia S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
Artykuł 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.
Artykuł 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
Artykuł 4
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
Artykuł 5
5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 6
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
Artykuł 7
7.1. Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.z
Artykuł 8
Skreślony
III. KAPITAŁ FUNDUSZU
Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję do 65.052.860 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
9.4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
9.5 Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 31 sierpnia 2011 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.
9.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:
(a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
(b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 9.5 Statutu..
9.7. Z zastrzeżeniem ust. 9.8 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 9.5. Statutu, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
(a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
(b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
(c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
9.9. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Artykuł 10
10.1. Fundusz emituje akcje zwykłe na okaziciela lub akcje zwykłe imienne.
10.2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje:
(a) na wniosek akcjonariusza na podstawie uchwały Zarządu, przy czym Zarząd może ustalić terminy składania takich wniosków lub postanowić, że wszystkie wnioski rozpatrzy w jednym terminie w danym roku obrotowym; albo
(b) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
10.3. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, jak też wyłącza się możliwość zamiany na akcje na okaziciela, tych akcji imiennych których zamiana jest wyłączona stosownie do przepisów prawa.
Artykuł 11
11.1. Fundusz może emitować obligacje w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
11.2. Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
11.3. Akcje Funduszu mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne).
11.4. Decyzje o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
11.5. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
11.6. skreślony
Artykuł 12
skreślony
IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
Artykuł 13
13.1. skreślony
13.2. skreślony
13.3. skreślony
13.4. skreślony
V. ORGANY FUNDUSZU
Artykuł 14
Organami Funduszu są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD
Artykuł 15
15.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu i trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, w tym wiceprezesów Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5. skreślony
Artykuł 16
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
16.2. skreślony
16.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Artykuł 17
17.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.
17.2. skreślony
17.3. skreślony
Artykuł 18
18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.
19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
19.3. skreślony
Artykuł 20
20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
20.3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje w terminie 7 dni od jej wyboru Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła pierwszego posiedzenia w tym terminie, wówczas prawo to przysługuje łącznie dwóm członkom Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej – do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20.4. skreślony
Artykuł 21
21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
Artykuł 22
22.1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli: (i) zawiadomienie o posiedzeniu przewidujące w porządku obrad punkt którego dotyczy uchwała, zostało doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany uprzednio przez członka Rady Nadzorczej w pisemnym oświadczeniu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia; lub (ii) wszyscy członkowie byli obecni na posiedzeniu i nie zgłosili sprzeciwu wobec poddania uchwały pod głosowanie Rady, lub (iii) uchwała została podjęta poza posiedzeniem w trybie określonym w Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 3 (trzech) dni, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być skrócony.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
22.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
22.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22.6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22. 4 i art. 22. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach tych osób.
Artykuł 23
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
Artykuł 24
24.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
24.2. Skreślony
24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
(a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez Radę Nadzorczą biegłych rewidentów zapewniających niezależność przy realizacji powierzonych zadań;
(b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
(d) wyznaczanie biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Funduszu;
(e) z zastrzeżeniem artykułu 18.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
(f) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia;
(g) skreślony
(h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;-
(i) ustalanie jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany oraz wprowadzanie do jednolitego tekstu Statutu zmian o charakterze redakcyjnym.
24.4.skreślony.
24.5 skreślony
Artykuł 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.3.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 26
26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 30 czerwca roku następnego po upływie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
26.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
c) oraz zawsze , jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
26.5 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Artykuł 27
27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
27.2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
27.3. skreślony
Artykuł 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
Artykuł 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30
30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;
c) udzielenia członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
30.2. Skreślony
30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4.skreślony.
30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
30.6. Zdjęcie z porządku obrad bądź odstąpienie od rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody.
Artykuł 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 32
32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
Artykuł 33
Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
Artykuł 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Artykuł 35
35.1. W ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2. skreślony
Artykuł 36
(skreślony)
Artykuł 361
Walne Zgromadzenie może tworzyć inne niż kapitał zakładowy celowe kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 37
37.1. Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących spółek publicznych Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim-B
37.2. skreślony
37.3. skreślony

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

 

13 stycznia 2010r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →