Raport bieżący nr 12/2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A.

 

 

   Zarząd NFI Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2010 r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia, zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
MAGNA POLONIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY
PORZĄDEK OBRAD
1. Data, godzina i miejsce
Zarząd spółki pod firmą NFI Magna Polonia S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek
handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 7 czerwca 2010 roku, godzina 11.00, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: Al.
Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.
2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania z działalności Funduszu oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Funduszu w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r.,
obejmującego sprawozdanie z wyników, sprawozdania Zarządu z działalności
Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie
straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
2
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmującego sprawozdanie z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego
Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2009 roku;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2009 r.;
d) pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r..
7. Zamknięcie obrad.
II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia
17 maja 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
3
a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum
Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.
b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki:
wza@magnapolonia.com.pl
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo lub
świadectwa depozytowe.
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:
a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu
takiego podmiotu.
c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w
imieniu takiego podmiotu.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty
powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej
(np. PDF).
2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać:
a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum
Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.
b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki:
wza@magnapolonia.com.pl
4
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania
świadectwo lub świadectwa depozytowe.
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:
a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu
takiego podmiotu,
c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w
imieniu takiego podmiotu.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej
dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie
elektronicznej (np. PDF).
3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz
sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o
ustanowieniu pełnomocnika.
5
a) Ogólne zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
i.) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
ii.) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa.
iii.) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa.
iv.) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.
v.) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
vi.) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
vii.) Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.mediatel.pl
b) zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej
Akcjonariusze Spółki („Mocodawcy”) udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej
zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa wiadomością e-mail na adres Spółki:
wza@magnapolonia.com.pl
W zawiadomieniu Mocodawca podaje:
i.) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z Mocodawcą,
6
ii.) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika do kontaktu z
pełnomocnikiem.
Do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej
i.) treść (tekst) pełnomocnictwa,
ii.) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości mocodawcy.
W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej
a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany mocodawca jest wpisany lub,
b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu
mocodawcy.
c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w
imieniu takiego podmiotu.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o
odwołaniu pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
powinno być dokonane nie później niż do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedzającego
dzień rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.
Ponadto pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności obowiązany jest okazać dowód
osobisty lub inny dokument tożsamości, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba
prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
i.) odpis z rejestru, w którym dany pełnomocnik jest wpisany lub,
ii.) inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu
pełnomocnika.
7
iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w
imieniu takiego podmiotu.
UWAGA:
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki,
Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, głosuje zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez mocodawcę.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz
identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika
W celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie
elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika, po
otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka
uprawniona będzie do nawiązania kontaktu z akcjonariuszem (mocodawcą) i
pełnomocnikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.
Spółka może podjąć inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza
(mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
5. możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
8
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej,
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Ksh,
Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22 maja
2010 roku.
9. Prawo uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień
Rejestracji”) tj. 22 maja 2010r.
W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi.
Uwaga:
W celu dopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz
uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po
9
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 12 maja 2010r.) i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 24 maja 2010r.), wystosować do podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
10. Lista akcjonariuszy
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy Spółki, w siedzibie Spółki
pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697
Warszawa, na trzy dni powszednie przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze będą mogli żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
11. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być
przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79
,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki:
www.magnapolonia.com.pl
10
12. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje
dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
internetowej Spółki: www.magnapolonia.com.pl

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

12 maja 2010r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →