Raport bieżacy nr 46/2009

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach znacznej wartości.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) informuje, że w dniu 17 czerwca 2009 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 16 czerwca 2009 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Fundusz na rzecz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (Dom Maklerski BOŚ) jako administratora zastawu, na będących własnością Funduszu 5.990.000 akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000019740.

2) Data i sposób ustanowienia zastawu:

Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych zawartej dnia 8 czerwca 2009 r. pomiędzy Funduszem jako zastawcą a Domem Maklerskim BOŚ jako administratorem zastawu oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 16 czerwca 2009 r., nr wpisu 2171546.

3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:

5.990.000 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A. oznaczonych kodem PLSMMDA00012 o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda (Akcje).

4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym:

Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji serii A, które zostaną wyemitowane przez Fundusz na podstawie uchwały 1/06/2009 Zarządu Funduszu z dnia 4 czerwca 2009 r. Emisja obligacji serii A obejmie nie więcej niż 20 (dwadzieścia) obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych).

Wartość ewidencyjna aktywów:

Wartość księgowa Akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 74.276.000 PLN (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby Umowy przez HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu łączna wartość 5.990.000 Akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 74.276.000 PLN, a wartość jednej Akcji 12,40 PLN (dwanaście złotych i 40 groszy).

5) Charakter powiązań miedzy Funduszem a Domem Maklerskim BOŚ:

Fundusz i jego osoby zarządzające oraz Dom Maklerski BOŚ i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na ich stosunek ich wartości do wysokości kapitału własnego Funduszu.

7) Nazwa jednostki, której akcje są przedmiotem zastawu, ich udział w kapitale zakładowym jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitałowej Funduszu:

Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 5.990.000 Akcji stanowi 65,95% z ogólnej liczby 9.082.515 (dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) Akcji tej spółki. Wartość nominalna pakietu 5.990.000 Akcji wynosi 1.198.000 PLN (milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,20 PLN (dwadzieścia groszy). Akcje traktowane są przez Fundusz jako długoterminowa lokata kapitałowa.

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

17 czerwca 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 4/2019

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok   Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 […]

Więcej →

Raport bieżący 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →