Raport bieżący nr 13/2013

Zmiana praw z obligacji serii G Magna Polonia SA

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust.1 pkt 10 i § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 12 marca 2013r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/03/2013 w sprawie zmiany „Uchwały nr 1 Zarządu NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G w formie materialnej” („Uchwała Zmieniająca”). Informacja o emisji obligacji serii G była przekazywana w raporcie bieżącym numer 17/2012 z dnia 9 marca 2012 r. Zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 8 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 8 000 (osiem tysięcy) obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) („Obligacje”).
Zmiany warunków emisji dokonane w Uchwale Zmieniającej, zostały dokonane za zgodą obligatariuszy i dotyczą: podmiotu prowadzącego depozyt Obligacji, warunków wykupu Obligacji oraz zabezpieczeń.

I. Uchwała Zmieniająca wprowadziła zmianę w zakresie podmiotu prowadzącego depozyt Obligacji:
Przed zmianą depozyt Obligacji prowadzony był przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, po zmianie depozyt obligacji prowadzi Kancelaria Wojnar, Gajek, Smołuch i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

II. Uchwała Zmieniająca wprowadziła dodatkowe, następujące warunki wykupu:
Wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy w każdym czasie na następujących zasadach:
a. Emitent zawiadomi pisemnie, nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszego wykupu, wszystkich obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu,;
b. wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariusza:
(i) 102 % wartości należności głównej za każdą Obligację wraz z należnymi odsetkami, jeżeli wykup nastąpi do dnia 30 kwietnia 2013 r, albo
(ii) 103 % wartości należności głównej za każdą Obligację wraz z należnymi odsetkami, jeżeli wykup nastąpi po dniu 30 kwietnia 2013 r.

III.Uchwała Zmieniająca wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia Obligacji w postaci:
a. poręczenia udzielonego przez Pana Mirosława Janisiewicza (Poręczyciel) do kwoty 12.000.000 (dwunastu milionów) złotych;
b. złożonego przez Poręczyciela oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych;
c. złożonego przez Emitenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych;
d. zastawu rejestrowego na pierwszym miejscu na 263.535 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) udziałach należących do Emitenta w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Romford Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział (Zastaw II), przy czym umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą a Kancelarią Wojnar, Gajek, Smołuch i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, jako administratorem zastawu. Na dzień zawarcia umowy Zastawu II wartość przedmiotu Zastawu II wynosi 15.134.815 PLN.

Zgodnie ze zmienionymi warunkami emisji Obligacji, zmienił się też administrator zastawu rejestrowego przy emisji Obligacji na 992 udziałach w kapitale zakładowym spółki Info-TV-Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Zamościu ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego z dnia 12 marca 2012 r. i wpisanego do Rejestru Zastawów pod pozycją numer: 2300598 (Zastaw I) (o ustanowieniu Zastawu I Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.). Zgodnie ze zmienionymi warunkami emisji Obligacji administratorem Zastawu I będzie Kancelaria Wojnar, Gajek, Smołuch i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 12 marca 2013 r. została rozwiązana umowa z dotychczasowym administratorem Zastawu I, tj. spółką pod firmą IDMSA.PL Doradztwo Finansowe z siedzibą w Krakowie.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

13 marca 2013 roku 

Aktualności

Raport bieżący 13/2020

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. […]

Więcej →

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →