Program skupu akcji własnych spółki

Program skupu akcji własnych Magna Polonia S.A. realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
W dniu 4 kwietnia 2016 r., Zarządu Spółki Magna Polonia podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych (Uchwała nr 01/04/2016).

 

Program Skupu Akcji Własnych

Program Skupu Akcji Własnych realizowany jest na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych („Uchwała WZA” – Spółka poinformowała o podjęciu Uchwały WZA raportem bieżącym nr 49/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.).

Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych:

 1. Celem Programu jest skup akcji własnych w celu umorzenia.
 2. Program rozpocznie się 5 kwietnia 2016 r. i trwał będzie do 30 listopada 2019 r., chyba że Zarząd odstąpi od realizacji Programu lub zostanie wyczerpany kapitał rezerwowy, o którym mowa w pkt. 9 poniżej.
 3. Program będzie realizowany transzami, których wysokość, termin oraz sposób realizacji będą każdorazowo określane przez Zarząd.
 4. Zarząd ma prawo zrealizować Program jedynie w części lub odstąpić od realizacji Programu.
 5. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.784.395 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia Uchwały WZA.
 6. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
 7. Akcje będą nabywane za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A.
 8. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 6,42 zł (sześć złotych i czterdzieści dwa grosze).
 9. Łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 10 z dnia 1 grudnia 2014 r.
 10.  Nabywanie akcji w ramach Programu może następować, według uznania Zarządu Spółki, przez:
  a)    składanie zleceń maklerskich,
  b)    zawieranie transakcji pakietowych,
  c)     zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
  d)    ogłoszenie wezwania.
 11. W przypadkach objętych przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003), Spółka może nabywać nie więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcji własnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu.
 12.  Zarząd, realizując obowiązki ustawowe, będzie podawał do publicznej wiadomości wymagane informacje o nabytych w ramach Programu akcjach własnych oraz o innych okolicznościach związanych z realizacją Programu.

Pierwsza transza skupu akcji własnych Spółki

Pierwsza transza skupu akcji własnych („Pierwsza Transza”) zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

 1. nabycie akcji własnych nastąpi w drodze ogłoszenia publicznej oferty skupu akcji za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. („Oferta”), nie będącej wezwaniem w rozumieniu art. 72 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 2. Oferta zostanie ogłoszona w dniu 5 kwietnia 2016 r.
 3. Oferta zostanie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Spółki,
 4. termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy Spółki: 13 kwietnia 2016 r.,
 5. termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy Spółki: 22 kwietnia 2016 r.,
 6. przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji: 27 kwietnia 2016 r.,
 7. maksymalna liczba akcji, która może zostać nabyta przez Spółkę w ramach Pierwszej Transzy: 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk,
 8.  cena zakupu akcji: 2,60 zł (dwa złote i sześćdziesiąt groszy),
 9. łączna kwota przeznaczona na zakup akcji w ramach Pierwszej Transzy: 468.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 10. w przypadku złożenia ofert sprzedaży na większą liczbę akcji niż maksymalna, nastąpi proporcjonalna redukcja ofert sprzedaży.

• Oferta Zakupu Akcji Magna Polonia S.A..doc

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

Aktualności

Raport bieżący 11/2021

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku, podanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku. Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 15 września 2021 roku. Wcześniej […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2021

Otrzymanie przez Magna Polonia SA raty ceny sprzedaży części wierzytelności dochodzonej w postępowaniu sądowym Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 13 lipca 2021 r. nieprawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa Spółki przeciwko EMITEL S.A. zasądzającego na rzecz Spółki kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami […]

Więcej →