Raport bieżący nr 19/2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA nowej kadencji

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:

  1. Pan Cezary Gregorczuk;
  2. Pan Bogusław Piwowar;
  3. Pan Przemysław Wipler;
  4. Pan Mirosław Skrycki;
  5. Pan Marian Szołucha.

Pan Cezary Gregorczuk, Pan Bogusław Piwowar, Pan Przemysław Wipler i Pan Mirosław Skrycki pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) ww. rozporządzenia, dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję:

 

Pan Cezary Gregorczuk

Pan Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z indywidualnym tokiem studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości. Ukończył seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości m. in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji), szkolenie dla market makers (NASDAQ). Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. W latach 2004-2008 pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., gdzie piął się po szczeblach kariery zawodowej kończąc na funkcji Z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego, który nadzorował prace Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami.

Pełnione funkcje w ostatnich latach:

1998 – 2003      Dom Maklerski Millennium S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami

VI–VIII 2004      Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.

2007–2012        Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital Sp. z o.o.

od 2003 r. – obecnie – Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego Sp. z o.o.

od 2013 r. – obecnie Członek Zarządu Impera Capital S.A.

od 2013 r. – obecnie Wiceprezes Zarządu In Development Sp. z o.o.

W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Gregorczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Bogusław Piwowar

Pan Bogusław Piwowar jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA. Wykładowca PR i lobbingu oraz marketingu i reklamy. Jest autorem publikacji w dziedzinie zarządzania, reklamy i lobbingu. Odznaczony w 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Od początku działalności zawodowej jest związany z mediami. W 1989 roku objął stanowisko w Biurze Prasowym Rządu, a w 1993 roku dyrektora departamentu reklamy w KRRiT. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej. W latach 2006- 2010 był wiceprezesem Business Centre Club oraz dyrektorem biura lobbingu i edukacji BCC.

lipcu 2009 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej (TVP) i wybrany na stanowisko jej wiceprzewodniczącego, a od września 2009 r. został p.o. przewodniczącego. Następnie Pan Bogusław Piwowar, decyzją Rady Nadzorczej TVP, został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, które pełnił do 2 marca 2011 roku, po czym z dniem 3 marca 2011 roku ponownie został powołany do składu Rady Nadzorczej TVP, przy czym w okresie od 6 maja do 14 lipca 2011 roku był oddelegowany przez Radę Nadzorczą TVP do pełnienia funkcji członka zarządu TVP. Następnie od 15 lipca 2011 roku do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję członka zarządu TVP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Przemysław Wipler

Pan Przemysław Wipler ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w prawie podatkowym doradzając m.in. w Deloitte i Ernst & Young. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Pan Przemysław Wipler w latach 2008 – 2009 był Dyrektorem Generalnym Instytutu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BIO-Alians sp. z o.o. W 2009 roku objął funkcję Prezesa Fundacji Republikańskiej, której był fundatorem. Był Członkiem Rad Nadzorczych m.in. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń i Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport. Poseł na Sejm RP VII kadencji w latach 2011 – 2015. Pan Przemysław Wipler zasiadał m.in. w składzie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Komisji Administracji i Cyfryzacji, Stałej Podkomisji do monitorowania systemu podatkowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Mirosław Skrycki

Pan Mirosław Skrycki jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000), studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i naprawcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także zdał egzamin zawodowy adwokacki (2012). W latach 1998 – 2000 pracował w Netia Telecom, następnie w latach 2000 – 2004 w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych Sp. z o.o. W latach 2004 – 2012 był asystentem w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skrycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Marian Szołucha

Pan Marian Szołucha jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 r. obronił doktorat w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz w Społecznej Akademii Nauk. Autor lub współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zasiada w Komitecie Ekonomicznym Forum dla Wolności i Rozwoju. Kieruje zespołem ekspertów Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Pan Marian Szołucha pisał analizy, prowadził szkolenia lub pracował jako doradca wielu podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych, w Polsce i za granicą (w tym: Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw Enterprise Institute, Parlament Europejski, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa). Członek rad nadzorczych: Banku Ochrony Środowiska S.A., Fundacji im. Bolesława Chrobrego oraz Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o. Pan Marian Szołucha zawodowo związany jest również z mediami i komunikacją społeczną. Był dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych (2010-2015), starszym specjalistą w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2010), sekretarzem rady nadzorczej Radia Koszalin S.A. (2009-2011) oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej (2006-2007).

Posiada udokumentowaną znajomość języków – angielskiego i rosyjskiego. Ukończył m.in. szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kurs Szkoły Giełdowej GPW. Zdał egzamin uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marian Szołucha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →