Raport bieżący 35/2016

Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 16 grudnia 2016 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Mirosława Janisiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Mirosław Janisiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 16 grudnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1

W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki od 16 grudnia 2016 roku w ten sposób, że ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął on udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Tomasza Brudnickiego (PESEL: 78051201312) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
16 grudnia 2016 r.

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →