Raport bieżący 31/2017

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. datowanego na 23 czerwca 2017 r. zawiadomienia od Pana Mirosława Janisiewicza o zejściu poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia od Pana Mirosława Janisiewicza:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1639 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przeze mnie udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

  W dniu 21 czerwca 2017r. zostało dokonane zbycie łącznie 753.069 sztuk akcji Spółki. Transakcja ta wygenerowała obowiązek dokonania zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

  Transakcje zbycia zostały zrealizowane na rynku regulowanym w trakcie trwania sesji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

  Bezpośrednio przed zdarzeniem wskazanym w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia przysługiwało mi 1.402.437 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 10,07% kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto w okresie pomiędzy ostatnim zawiadomieniem oraz dniem transakcji, o których mowa w pkt. 1 akapit pierwszy niniejszego zawiadomienia zostało dokonanych szereg transakcji zbycia akcji Spółki, których dokonanie nie powodowało jednak powstania obowiązku informacyjnego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

  Aktualnie, po transakcjach o których mowa w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia oraz po poprzedzających transakcjach i transakcji dokonanej w kolejnym dniu po dniu 21 czerwca 2017r., przysługuje mi 644.818 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 4,63% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej nie łączy mnie zarówno ustne jak i pisemne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak;
 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak;
 6. Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o Ofercie: brak.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
27 czerwca 2017 r.

 

 

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →