Raport bieżący 3/2023

Ugoda pozasądowa między Magna Polonia S.A. a Emitel S.A.

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 r. Spółka zawarła ugodę pozasądową, której stronami są: Spółka, Fidera Master SCSp RAIF z siedzibą w Luksemburgu, Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitel”), Ice Lemon S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Cordiant Digital Holdings One Ltd z siedzibą w Londynie oraz Alinda Capital Partners II Ltd z siedzibą na Wielkim Kajmanie („Ugoda”).

Ugoda dotyczy sporu sądowego z powództwa Spółki przeciwko Emitel o zapłatę, toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt VII AGa 609/22). O wyroku sądu I instancji (Sądu Okręgowego w Warszawie) oraz o wniesionych przez Spółkę i Emitel apelacjach Spółka informowała w raportach bieżących: nr 9/2021 z 8 lipca 2021 r., nr 12/2021 z 28 grudnia 2021 r. oraz nr 10/2022 z 29 czerwca 2022 r.

W ramach Ugody, w celu zakończenia powyższego sporu ze Spółką, Emitel zobowiązał się zapłacić kwotę 192 500 000 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), Spółka zaś zobowiązała się cofnąć wniesiony pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Wskazaną kwotę Emitel wpłacił na depozyt notarialny. Wypłata kwoty z depozytu notarialnego nastąpi po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania. Zgodnie z postanowieniami Ugody, może ona ulec rozwiązaniu, jeżeli cofnięcie pozwu uznane zostanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie za niedopuszczalne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 z 28 lutego 2020 r. oraz nr 10/2021 z 14 lipca 2021 r. dotyczących warunkowej umowy sprzedaży części wierzytelności objętych powyższych sporem, zawartej 28 lutego 2020 r. między Spółką a Fidera Master SCSp RAIF z siedzibą w Luksemburgu („Nabywca”), informujemy, że zawarcie Ugody doprowadziło do ziszczenia się warunku, od którego uzależnione zostało nabycie przez Nabywcę części wierzytelności. Zgodnie z mechanizmem rozliczeniowym uzgodnionym przez strony w umowie sprzedaży (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2021 z 14 lipca 2021 r.), Nabywca nabył część wierzytelności objętej sporem w kwocie 92 989 100 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych).

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →