Raport bieżący nr 25/2016

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2016 r. zawiadomienia od akcjonariusza Pana Mirosława Janisiewicza o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Poniżej treść zawiadomienia od Pana Mirosława Janisiewicza:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1382 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przeze mnie udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  1. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W dniu 1 lipca 2016r. dokonałem sprzedaży 130.000 sztuk akcji Spółki. Transakcja zrealizowana została w ramach transakcji pakietowej w trakcie trwania sesji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
  2. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zdarzeniem wskazanym w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia przysługiwało mi 4.232.192 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiące 30,3994% kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo w okresie pomiędzy ostatnim zawiadomieniem oraz dniem transakcji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia dokonałem szeregu transakcji, których dokonanie nie powodowało jednak powstania obowiązku informacyjnego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie.
  3. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie po zdarzeniu o których mowa w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia oraz po przeprowadzonych przeze mnie poprzedzających transakcjach przysługuje mi 3.945.439 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,3397% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej nie łączy mnie zarówno ustne jak i pisemne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  4. 4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak;
  5. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak;
  6. 6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o Ofercie: brak.”
     

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
Edyta Słomska – Prokurent
6 lipca 2016 r.

 

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →